Doop

De doop is afgeleid van het Griekse woord 'doop' dat 'onderdompelen' betekent.

Nooit wordt sprenkelen of gieten in de Bijbel gevonden in verband met de waterdoop.

De waterdoop betekent zowel een begrafenis als een opstanding. Dus volgens het voorbeeld in de Bijbel moeten we de geredden dopen door ze volledig in het water onder te dompelen.

Het is een uiterlijk teken van een innerlijk werk, een getuigenis voor de wereld van iets dat in het hart is gebeurd. Dat “iets” is een opstanding in je hart tot een nieuw leven in Christus Jezus.

"Met hem begraven in de doop, waarin ook u met hem bent opgestaan door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt." ~ Kolossenzen 2:12

"Hetzelfde cijfer waartoe zelfs de doop ons nu ook redt (niet het wegdoen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten jegens God) door de opstanding van Jezus Christus:" ~ 1 Petrus 3:21

“Daarom zijn wij met hem begraven door de doop in de dood: opdat wij, evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wandelen in nieuwheid des levens.” ~ Romeinen 6:4

Jezus stierf voor ons aan het kruis en nam onze zonden geestelijk in het graf. Hij nam onze straf op zich, in onze plaats. Maar hij had ook de kracht van God om weer op te staan. Hij heeft dus niet alleen de macht om onze zonden weg te nemen, hij heeft ook de macht om ons hart op te wekken tot een nieuw leven, vrij van het oude leven van zonde. Door geloof in Christus wordt iemand die gered is een nieuw schepsel in Christus Jezus!

“Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.” ~ 2 Korintiërs 5:17

Nogmaals, de doop maakt dus deel uit van ons getuigenis van een nieuw leven in Christus Jezus. We zijn begraven in het water om de dood van ons oude leven van zonde te symboliseren. En we worden uit het water gehaald om het nieuwe herrezen leven te symboliseren dat we nu in Christus Jezus hebben. We getuigen van wat de Heer al in ons hart heeft gedaan!

'Want met het hart gelooft de mens tot gerechtigheid; en met de mond wordt belijdenis gedaan tot zaligheid.” ~ Romeinen 10:10

Wie zijn echte kandidaten voor de waterdoop? Alleen de geredde. Het gebod om gedoopt te worden wordt voorafgegaan door de noodzaak om zich eerst te bekeren.

“En zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want dit is het over wie de profeet Esaia sprak, zeggende: De stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En deze zelfde Johannes had zijn kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen; en zijn vlees was sprinkhanen en wilde honing. Toen ging Jeruzalem tot hem uit, en heel Judea, en heel de streek rond de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Maar toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop zag komen, zei hij tot hen: O addersgebroed, wie heeft u gewaarschuwd om te vluchten voor de toekomende toorn? Breng daarom vruchten voort die voldoen aan bekering” ~ Matteüs 3:2-8

Er kwamen zeer religieuze mensen om zich te laten dopen, maar Johannes de Doper vertelde hen dat ze er nog niet klaar voor waren. Ze moesten zich eerst bekeren van hun zonden en ze verzaken. En ze moesten dit aan iedereen bewijzen door de vruchten van een nieuw leven dat ze zouden leiden. Een leven dat meer zou omvatten dan uiterlijke religie, maar dat zou laten zien dat ze een nieuw hart hebben. Eentje die totaal veranderd was.

Petrus predikte dezelfde boodschap aan de vele religieuze Joden op de Pinksterdag.

"Toen ze dit hoorden, werden ze in hun hart geprikkeld en zeiden ze tot Petrus en tot de overige apostelen, mannen en broeders: wat moeten we doen? Toen zei Petrus tegen hen: bekeert u en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ ~ Handelingen 2:37-38

Een van Jezus' laatste geboden aan de apostelen en discipelen was dat ze het evangelie moesten prediken en hen die geloven moesten dopen.

"Ga daarom heen en onderwijs alle volken, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" ~ Matt 28:19

En dus was dit precies wat ze deden op de Pinksterdag.

"Toen werden zij die zijn woord met blijdschap hadden aangenomen, gedoopt; en op dezelfde dag werden er ongeveer drieduizend zielen aan hen toegevoegd." ~ Handelingen 2:41

Het huisgezin van Cornelius werd gedoopt na ontvangst van de Heilige Geest.

"Kan iemand water verbieden, dat dezen, die de Heilige Geest hebben ontvangen evenals wij, niet gedoopt zouden worden?" ~ Handelingen 10: 47

Kan iemand die niet gered is vervuld worden met de Heilige Geest? Natuurlijk niet. Maar deze werden gedoopt nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen, wat duidelijk aantoont dat ze gered waren voordat ze gedoopt waren. Het was niet de doop die hen redde, maar eerder het geloof in Jezus Christus. De doop was wat ze deden nadat ze gered waren.

Ik benadruk dit omdat sommige mensen geleerd hebben dat het dopen van iemand hen in feite redt. Maar er zijn er velen geweest die door de geschiedenis heen zijn gered, die nooit de kans hebben gehad om gedoopt te worden voordat ze stierven. En daar hebben we zelfs een verslag van in de Bijbel. Toen Jezus aan het kruis hing, redde hij de ziel van de ene dief naast hem die erom vroeg herinnerd te worden. Deze man stierf aan het kruis en was nooit gedoopt. Aan het kruis zei Jezus tegen hem:

"Voorwaar, ik zeg u: vandaag zult u met mij in het paradijs zijn." ~ Lukas 23:43

Maar velen zijn in de war vanwege de bewoordingen over de doop in de Schrift in 1 Petrus, het derde hoofdstuk:

“Want ook Christus heeft eens geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen, ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest: waarmee hij ook ging en predikte tot de geesten in de gevangenis ; Die soms ongehoorzaam waren, toen eens de lankmoedigheid van God wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark een voorbereiding was, waarin weinig, dat wil zeggen acht zielen werden gered door water. Hetzelfde cijfer waartoe zelfs de doop ons nu ook redt (niet het wegdoen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten jegens God) door de opstanding van Jezus Christus” ~ 1 Petrus 3:18-21

We moeten de volledige context van de Schrift in overweging nemen om het goed te begrijpen. De hele gedachte van de bovenstaande tekst gaat over de rol van Christus in de redding van alle zielen door de geschiedenis heen. Zelfs in het Oude Testament. Want zelfs toen waarschuwde de geest van Christus de mensen voor hun slechte wegen, door het getuigenis van Noach toen hij de ark bouwde. En het water dat destijds de aarde vernietigde, regende over en stroomde onder de ark door. En hetzelfde water dat de aarde vernietigde, tilde de ark boven het water en redde Noachs familie.

Maar wat Noachs familie eigenlijk redde, was hun gehoorzaamheid om de ark te bouwen en erin te gaan. Want als ze dat niet hadden gedaan, zouden ze niet door de wateren zijn gered. Diezelfde wateren zouden hen hebben vernietigd. Het is belangrijk om het verschil op te merken. De wateren hebben hen niet echt gered, maar eerder doordat ze de Heer gehoorzaamden en deden wat van hen werd gevraagd.

En dus staat er: "Dezelfde figuur ..." wat betekent: net zoals Noach al gehoorzaamde, zo moeten wij ook al gehoorzaamd hebben tot bekering. Daarom tonen we ons getuigenis van gehoorzaamheid door onze doop. De volledige "figuur" van de doop: de dood van de oude wereld en het leven, naar de nieuwe wereld en het leven. "...waartoe zelfs de doop ons nu ook redt (niet het wegdoen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten jegens God) door de opstanding van Jezus Christus"

Niet door het water van de doop dat ons reinigt, worden we gered. De doop reinigt ons niet van zonde. Maar eerder getuigen we van ons nieuwe goede geweten jegens God. Zelfs dat door de opstanding van Jezus Christus, wij ook zijn opgewekt tot dit nieuwe leven van verlossing. Jezus heeft ons al opgewekt uit een leven van zonde, nadat we ons volledig van onze zonden hadden bekeerd. Opnieuw in de doop gaan we onder (worden begraven in) het water om te getuigen dat ons oude leven dood is. En we komen uit het water om te laten zien dat we zijn opgewekt tot een nieuw leven in Christus Jezus.

Door de gehoorzaamheid van Noach werden hun levens bewaard in de ark, tot een volledig nieuw leven op aarde. Dus ook wij, door gehoorzaamheid aan Christus, laten een volledig nieuw leven zien dat we nu hebben, opgewekt uit het oude leven.

Ten slotte, zelfs toen Jezus zelf werd gedoopt, benadrukte hij dat de reden waarom hij werd gedoopt (degene die nooit zondigde) was voor het vervullen van gehoorzaamheid aan God, wat ons in staat stelt alle gerechtigheid te vervullen.

“Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om door hem gedoopt te worden. En Johannes probeerde Hem te weerhouden door te zeggen: "Ik moet door U gedoopt worden, en komt U naar mij toe?" Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Laat het nu zo zijn, want zo past het dat wij alle gerechtigheid vervullen." Toen stond hij Hem toe.” ~ Mattheüs 3:13-15

Nogmaals, de doop was beslist niet bedoeld om Jezus te redden. Maar anders dan wij, was Jezus' doopsel een getuigenis dat voorspelde dat Jezus zou sterven om onze zonden op zich te nemen om in het graf te worden begraven, zodat hij tot leven zou worden opgewekt en ons hoop zou geven. Jezus' doopsel was daarvan een getuigenis. Onze doop is een getuigenis van wat er in het verleden in ons leven is gebeurd. Beiden zijn gedaan als een getuigenis om God te verheerlijken en gerechtigheid te vervullen door gehoorzaamheid.

Dus iedereen die gered is, zou zich moeten inspannen om gedoopt te worden, wanneer ze de kans hebben.

Nergens in de Bijbel is er enige basis of leer dat zondaars, zuigelingen of onverklaarbare kinderen gedoopt moeten worden.

Eindelijk, samenvattend, zijn er enkele dingen die de waterdoop zal doen niet doen:

  • De doop zal onze zonden niet wegwassen of ons een kerklid maken. Alleen het bloed van Christus kan onze zonden wegwassen, en door geloof doet hij dit voor ons wanneer we ons bekeren van onze zonden en hem vragen ons te vergeven.
  • De doop zal voor ons geen plaats in de hemel reserveren. Simon de tovenaar werd gedoopt. Maar Petrus vertelde hem duidelijk dat hij niet gered was vanwege het kwaad dat Simon nog steeds in zijn hart van plan was te doen. (Lees Handelingen 8:9-24)
  • De doop zal geen bovennatuurlijk werk doen. Bedenk dat het een uiterlijk getuigenis is, dat de wereld vertelt wat Christus in ons hart al voor ons heeft gedaan.
nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK