De kerk is Gods uitverkoren volk

God heeft altijd zijn eigen volk gehad, dat hij heeft geroepen om bij hem te horen en hem te dienen. Dit is de manier waarop de mens vanaf het begin is geschapen. Maar omdat de mens viel, heeft God sindsdien zijn volk moeten verlossen, reinigen en scheiden van zichzelf, steeds weer door de geschiedenis heen.

God riep en koos Noach om een ark te bouwen, zodat hij zijn gezin kon scheiden van de vernietiging die over de hele zondige mensheid zou komen.

Later riep God Abram naar een nieuw beloofd land. En door dat te doen, veranderde hij ook wie Abram was, in Abraham, de vader van vele naties. En Abraham werd de vader van het geslacht van de gelovigen, Gods uitverkoren volk.

Later moest God Jacob terugroepen naar het beloofde land, en terwijl hij dat deed, brak hij ook Jacob en veranderde hij wie hij was. En zo werd Jakob Israël, en zijn 12 zonen werden de 12 stammen van Israël. Gods uitverkoren volk.

En later riep God Mozes, om opnieuw de 12 stammen van Israël uit Egypte te roepen, om weer terug te keren naar het beloofde land. En toen hij ze riep, riep hij ze bij zich, om zijn volk te zijn, niet zomaar een volk.

‘Zeg daarom tegen de kinderen van Israël: Ik ben de Heer, en Ik zal u uit de lasten van de Egyptenaren halen, en ik zal u uit hun slavernij verlossen, en ik zal u verlossen met een uitgestrekte arm, en met grote oordelen: en ik zal u tot mij nemen als een volk, en ik zal voor u een God zijn; en u zult weten dat ik de Here, uw God, ben, die u uitleidt van onder de lasten van de Egyptenaren. ~ Exodus 6:6-7

God heeft altijd vanaf de schepping besloten om een volk te hebben dat in heiligheid en waarheid gelijk is aan hem. En dus, nadat hij hen uit Egypte had weggevoerd, onderwees hij hen in de weg van heiligheid.

"Want gij zijt een heilig volk voor de Here, uw God, en de Here heeft u uitverkoren om een bijzonder volk voor Zichzelf te zijn, boven alle natiën die op aarde zijn." ~ Deuteronomium 14:2

Dat woord 'eigenaardig' betekent in het origineel 'bijzondere schat'. Dat betekent dat ze anders zijn dan andere mensen en daarom van bijzondere waarde zijn voor God. En dit is vooral wat hij besloot te doen door bemiddeling van zijn zoon Jezus Christus.

"Die zichzelf voor ons heeft gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en voor zichzelf een bijzonder volk te reinigen, ijverig voor goede werken." ~ Titus 2:14

Dus als we gehoor geven aan de oproep van God om ons te bekeren van zonde en de slechte weg te verlaten, dan worden we gekozen voor een heel speciaal doel!

'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een bijzonder volk; opdat u de lofprijzingen zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht: dat vroeger geen volk was, maar nu het volk van God is: dat geen barmhartigheid had verkregen, maar nu barmhartigheid heeft verkregen. Geliefden, ik smeek u als vreemdelingen en pelgrims, onthoud u van vleselijke lusten, die oorlog voeren tegen de ziel” ~ 1 Petrus 2:9-11

Zonde en hypocrisie zullen ervoor zorgen dat we verstrooid en verlaten worden. En als we doorgaan met hypocrisie, zal God ons overgeven aan een leugen. En we zullen worden verzameld in een van de hedendaagse kerken, waar zonde en goddeloosheid in de harten van de mensen daar blijft. En we zullen verloren gaan.

Maar als we ons afkeren van de weg van zonde en huichelarij, dan kunnen we ons tot de Heer keren. En hij zal ons horen en ons bij zich verzamelen.

‘Zie, ik zal ze verzamelen uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven in mijn toorn, en in mijn woede, en in grote gramschap; en ik zal ze weer naar deze plaats brengen, en ik zal ervoor zorgen dat ze veilig wonen: en zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn: en ik zal ze één hart en één weg geven, zodat ze mij mogen vrezen voor altijd, voor het welzijn van hen, en van hun kinderen na hen: en ik zal een eeuwigdurend verbond met hen sluiten, dat ik me niet van hen zal afkeren, om hen goed te doen; maar ik zal mijn angst in hun hart leggen, dat ze niet van mij zullen wijken.” ~ Jeremia 32:37-40

Om zijn speciale volk te worden, moeten we natuurlijk een nieuw hart en een nieuwe geest hebben. Een die een respectvolle vrees heeft voor God en zijn geboden. Dit werd zelfs in het Oude Testament geprofeteerd als het plan van God voor zijn volk.

'En ik zal ze één hart geven, en ik zal een nieuwe geest in je geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees nemen en hun een hart van vlees geven: opdat zij in mijn inzettingen wandelen, en mijn verordeningen onderhouden en ze doen; en zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God." ~ Ezechiël 11:19-20

Hedendaagse valse doctrines leren dat je kunt doorgaan met hetzelfde oude stenen, zondige hart. En dat je je oude vleselijke, wellustige geest kunt behouden en dat God je nog steeds zal accepteren. Maar dat was nooit waar in het Oude Testament, en dat is vooral niet waar in het Nieuwe Testament.

En in het Nieuwe Testament opende God de deur voorbij de Israëlieten, zodat ook de heidenen deel konden gaan uitmaken van zijn speciale volk, zonder de Mozaïsche wet te hoeven volgen. Jacobus, de opziener van de joodse christenen, vertelde hoe God dit deed.

“Simeon heeft verklaard hoe God in het begin de heidenen bezocht, om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen; gelijk geschreven staat: Hierna zal ik terugkeren, en de tabernakel van David, die gevallen is, opnieuw bouwen; en ik zal de ruïnes ervan opnieuw bouwen, en ik zal het oprichten: opdat de overige mensen de Heer zouden zoeken, en alle andere volken, over wie mijn naam is genoemd, zegt de Heer, die al deze dingen doet.' ~ Handelingen 15:14-17

De Tabernakel met twee kamers van het Oude Testament die oorspronkelijk de ark bevatte, was gesloten. En alleen bepaalde mensen mochten erin. De tabernakel van David daarentegen was een tent met één kamer, die alleen de ark bevatte. En het werd opengelaten.

De ark was de heilige plaats waar Gods aanwezigheid naar beneden zou komen om de mensen te ontmoeten. En deze Tabernakel van David werd wijd open gelaten zodat iedereen erin kon kijken. David deed het op deze manier zodat ze konden aanbidden en mensen aanstelden om voortdurend voor God te loven.

“[1] Ze brachten de ark van God en zetten die in het midden van de tent die David ervoor had opgezet, en ze brachten brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht van God. [4] Hij stelde enkele Levieten aan om voor de ark van de Heer te dienen en om de Heer, de God van Israël, op te schrijven en te danken en te prijzen: [6] Ook Benaja en Jahaziel, de priesters, voortdurend met trompetten voor de ark van het verbond van God.” ~ 1 Kronieken 16:1,4,6

De verklaring van Jakobus gebruikte het voorbeeld van de Tabernakel van David om aan te tonen dat de weg van redding, de weg om Gods volk te worden, was geopend voor iedereen die de oproep beantwoordt.

Door Christus verwijderde God de scheidingsmuur die de Joden en de heidenen scheidde, zodat beiden samen zijn speciale volk konden worden. Iedereen die de roep van Jezus Christus op zijn leven beantwoordt.

In zijn brief aan de Efezische heidenen schreef de apostel Paulus ook over deze verandering die de weg opende.

“Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het gemenebest van Israël, en vreemden van de verbonden der belofte, zonder hoop, en zonder God in de wereld: maar nu bent u in Christus Jezus gemaakt, die soms ver weg was nabij door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die beide één heeft gemaakt en de middelste muur van scheiding tussen ons heeft afgebroken; Nadat hij in zijn vlees de vijandschap heeft afgeschaft, zelfs de wet van geboden die in verordeningen zijn vervat; want om in zichzelf van twee een nieuwe mens te maken, zo vrede stichtend; En opdat hij beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daardoor verslagen hebbend: en kwam en predikte vrede aan u die veraf was, en aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden door één Geest toegang tot de Vader. Daarom bent u nu geen vreemdelingen en vreemdelingen meer, maar medeburgers van de heiligen en van het huisgezin van God” ~ Efeziërs 2:12-19

Geestelijk en symbolisch toont het boek Openbaring ons ook een visioen van deze Tabernakel van David, waar alle verlosten dezelfde toegang hebben tot aanbidding in Gods aanwezigheid.

"En de tempel van God werd geopend in de hemel, en in zijn tempel werd de ark van zijn testament gezien; en er waren bliksemstralen, en stemmen, en donderslagen, en een aardbeving en grote hagel." ~ Openbaring 11:19

In de tegenwoordigheid van God is er groot licht en veel aanbidding. En dit veroorzaakt oordeel over valse christelijke kerken die vol hypocrisie zijn. Moderne corrupte kerken aanbidden alsof God heel ver weg is en bijna niet bestaat. Als gevolg daarvan hebben ze geen vrees voor God en blijven ze leven met zondige verlangens in hun hart. Daarom wordt het visioen van deze open tempel in Openbaring ook gezien en gevoeld: donderslagen, en een aardbeving, en grote hagel.

De plaats van Gods ware volk is om nooit een grotere mengeling van mensen met afgoden in hun hart op te nemen. Mensen die de dingen van dit leven belangrijker vinden dan God en zijn roeping op hun leven.

“En welke overeenkomst heeft de tempel van God met afgoden? want u bent de tempel van de levende God; gelijk God heeft gezegd: ik zal in hen wonen en in hen wandelen; en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.” ~ 2 Korintiërs 6:16

Daarom zegt hij keer op keer: "Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn." Net als in het Oude Testament zegt hij ook in het Nieuwe Testament: “er zullen geen andere goden voor mijn aangezicht zijn.” En in het Nieuwe Testament zegt hij ook: "Ik zal in hen wonen en in hen wandelen."

Wanneer alle verwarring van geestelijke hypocrisie is verwijderd door het boek Openbaring, dan staat er in de laatste hoofdstukken:

"En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn." ~ Openbaring 21:3

Dit is het doel van God geweest vanaf: de schepping, door het Oude Testament, door het evangelie van Jezus Christus, en uiteindelijk door de volledige openbaring van Jezus Christus in het boek Openbaring. "De tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn."

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK