Elkaar vergeven

Kolossenzen 3:13

"13 Elkaar verdragend en elkaar vergevend, indien iemand ruzie heeft met iemand; zoals Christus u vergeven heeft, zo doet gij ook."

Heb je iemands gezicht op het dartbord van je geest? Wees eerlijk tegen jezelf als je een wrok koestert tegen iemand. Misschien is er op dit moment een persoon met wie je een wrok koestert in de kamer. Kijk om je heen, is er iemand wiens gezicht je ziet dat je niet kunt vergeven? De tekst die we in Kolossenzen lezen, leert ons om elkaar te vergeven. Heb je ooit tijd doorgebracht met iemand wiens leven wordt gekenmerkt door een geest van vergeving? Het is mooi om getuige te zijn. Vergelijk dit met iemand die wordt opgegeten door de kanker van wraak. Deze mensen zijn wandelende tijdbommen. Deze etterende onvergevingsgezindheid zoekt en vindt een manier om te exploderen. Wel eens gehoord van road rage? Woede op de weg is helaas een veel voorkomend probleem hier in Amerika en het werkt ongeveer als volgt. Wanneer iemand die rijdt per ongeluk voor iemand op de weg snijdt, wordt de persoon die voor hem werd gesneden boos en begint te schreeuwen en handgebaren te gooien naar degene die hem afsnijdt. Nu heeft de persoon die voor de bestuurder sneed die boos werd, het misschien niet met opzet gedaan. De persoon die boos werd vanwege de onvergevingsgezindheid in zijn hart, kon het echter niet loslaten. Het is ondenkbaar dat een christen moedwillig meedogenloos is. Wij die God zelf heeft vergeven, hebben niet het recht om iemand vergeving te onthouden. In feite gebiedt de Schrift ons duidelijk om te vergeven op dezelfde manier waarop we onvergevingsgezindheid hebben ontvangen.

Efeziërs 4:32

"32 En wees goed voor elkaar, teder van hart, elkaar vergevend, zoals God u om Christus' wil heeft vergeven."

Weigeren om te vergeven is een daad van directe ongehoorzaamheid aan God. Met andere woorden, weigeren te vergeven is een zonde. Vergeving weerspiegelt het karakter van God en daarom is onvergevingsgezindheid goddeloos. Dit betekent dat onvergevingsgezindheid niet minder een belediging voor God is dan ontucht of dronkenschap, ook al worden de laatste vergrijpen vaak als acceptabeler beschouwd. Maar de Schrift is duidelijk dat God een meedogenloze geest veracht. We moeten toegeven dat vergeving soms niet gemakkelijk komt en vaak vergeven we niet zo snel of zo vriendelijk als we zouden moeten. Ik wil dat je aan je eigen huis denkt. Als je broer, zus of buurman iets tegen je doet, ben je dan bereid om te vergeven? Of koester je een wrok en heb je een meedogenloze geest in je hart? Vergeving vereist dat we ons egoïsme opzij zetten en met genade het onrecht aanvaarden dat anderen tegen ons hebben begaan en niet eisen wat we denken dat ons toekomt. Laten we nog eens naar Kolossenzen 3:13 kijken.

"13 Elkaar verdragend en elkaar vergevend, indien iemand ruzie heeft met iemand; zoals Christus u vergeven heeft, zo doet gij ook."

Vergeving is zo belangrijk voor de wandel van de christenen dat het nooit ver verwijderd was van wat Jezus leerde. We vinden vergeving in zijn preken, in zijn gelijkenissen en zijn persoonlijke gesprekken met zijn discipelen. Jezus' gebeden waren gevuld met lessen van vergeving. Bijvoorbeeld,

Matheüs 6:12

"12 En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven."

In het gebed van Jezus vinden we dat vergeving heel belangrijk voor hem was. Laten we eens kijken naar de volgende schriftgedeelten.

Matheüs 6:14-15

‘14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven:

15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Vergeving was zo belangrijk voor Jezus dat als wij anderen niet vergeven, Jezus ons ook niet kan vergeven. Ik stel de vraag opnieuw; heb je iemand in je leven die je niet kunt vergeven? Nogmaals, vergeving weerspiegelt het karakter van God en daarom is onvergevingsgezindheid goddeloos. Zo belangrijk is het voor ons om vergeving te beoefenen. We merken dat Jezus sterk leerde dat als we anderen niet vergeven, hij ons ook niet kan vergeven.

In het begin van Mathew 18 waren de discipelen aan het kibbelen over wie de meest prominente persoon in het koninkrijk zou zijn. Ze legden hun geschil voor aan Jezus. Jezus zei dat de grootste kwalificatie voor een persoon in het koninkrijk van God is om nederig te zijn als kleine kinderen en aangenaam onder elkaar en alle mogelijke middelen aan te wenden om de beledigden terug te vorderen. Petrus, de meest uitgesproken apostel, hoorde Jezus en dacht: dit is een harde leerstelling. Dus stelde Petrus Jezus de volgende vraag.

Mathew 18:21

“21 Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heer, hoe vaak zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? tot zeven keer?”

Peter dacht dat het zeven keer vergeven van zijn broer genoeg was en de achtste keer hoefde hij niet te vergeven. Maar Jezus antwoordde Petrus in het volgende vers.

Mathew 8:22

22 Jezus zei tot hem: Ik zeg u niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal.

Het doel van Jezus die zeven keer 70 zei, was niet om een getal te geven, dat ons van vergeving zou ontslaan, maar in plaats daarvan om te laten zien dat we niet moeten bijhouden hoe vaak iemand ons beledigt. Vergeving zou altijd moeten werken.

Na de vraag van Petrus te hebben beantwoord, deelde Jezus deze gelijkenis om zijn discipelen het belang van vergeving te leren. Er was een koning die zijn dienaren voor zich riep. Er werd gevonden dat een dienaar 10 duizend talenten schuldig was. Een talent was een meting of een salaris, dus één talent staat gelijk aan ongeveer 17 jaar salaris. Dit betekent dat 10 duizend talenten ongeveer 17 jaar loon zijn voor 10 duizend mensen. Dit was een onpeilbaar bedrag aan schulden. Misschien zouden we in de huidige termen kunnen zeggen dat het was alsof we iemand 100.000.000 shilling schuldig waren, een bedrag dat onmogelijk terug te betalen is. Dus deze man was de koning een enorme schuld schuldig. De koning beval de dienaar om alles wat hij had te verkopen en in de gevangenis te zetten. Maar de dienaar viel op de grond en smeekte de koning om vergiffenis, en de koning vergaf de dienaar met genade. Ik weet zeker dat de vergeven dienaar dankbaar weg ging. Maar toen vond hij een mededienaar die hem 100 pence schuldig was, wat een klein bedrag was vergeleken met wat hij de koning schuldig was. Toen ging de vergeven dienaar naar zijn mededienaar en zei: "Betaal me het geld dat je schuldig bent!". De mededienaar viel op zijn knieën en smeekte hem, zeggende: "Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen wat ik verschuldigd ben." Maar de vergeven dienaar reageerde niet op dezelfde manier als de koning. In plaats daarvan gooide de vergeven dienaar zijn mededienaar in de gevangenis. De dienaar was kwijtgescholden voor een enorme schuld, maar zou zijn mededienaar geen vergiffenis schenken voor de schuld die gemakkelijk had kunnen worden betaald. Andere mensen die dit zagen gingen naar de koning en vertelden het verhaal. De Schrift laat ons zien dat dit de koning erg ongelukkig maakte.

Mathew 18:32-34

32 Toen zei zijn heer, nadat hij hem had geroepen, tot hem: O slechte dienaar, ik heb je al die schuld kwijtgescholden, omdat je naar mij verlangde.

33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik medelijden met u had?

34 En zijn heer werd toornig en leverde hem over aan de folteraars, totdat hij alles zou betalen wat hem verschuldigd was.”

In deze gelijkenis liet Jezus ons zien hoe we anderen moeten vergeven. Hij vat het samen in vers 35.

Mathew 18:35

‘35 Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij van harte niet een ieder zijn broeder hun overtredingen vergeeft.’

Jezus zal geen andere keuze hebben dan ons in de kwelling te werpen als we anderen niet vergeven. Een andere manier om hierover te denken is dat God ons niet zal vergeven als wij anderen niet vergeven. Als we tot God komen, vergeeft Hij ons en verwijdert onze zonden zo ver als het oosten van het westen is. God wist onze zonden uit en belooft ze niet meer te gedenken. Hij vergeeft niet en trekt dan zijn vergeving weer in.

Vanwege onze bedreven zonden komen we tot God met een enorme schuld, en toen we tot Hem kwamen voor redding, vergaf hij ons al onze schulden. God wil ook dat we een volk zijn met een hart van vergevingsgezindheid jegens anderen.

Kolossenzen 3:12-13

‘12 Doe daarom aan, als de uitverkorenen van God, heilig en geliefd, ingewanden van barmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid des geestes, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

13 Elkaar verdragend en elkaar vergevend, als iemand ruzie heeft met iemand: zoals Christus u vergeven heeft, zo doet u dat ook."

Onderzoek jezelf diep, als er iemand is die je niet hebt vergeven, daagt God je nu uit om te vergeven. Zoals Paulus in Efeziërs tegen de mensen zei: weest goed voor elkaar, teder van hart, elkaar vergevend, zoals God u om Christus' wil heeft vergeven.

 

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK