Herstel van zonde en verslaving – Stap 2 – Geloof en hoop

2. We moeten gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf: de opofferende liefde van Jezus Christus, ons gezond zou kunnen maken.

Kan ik geloven?

Nou, als je het nog niet hebt voltooid stap één, was je helemaal eerlijk tegen jezelf en tegen God geworden over je verslaving?, dan niet! Je zult niet kunnen geloven. Want om waar geloof te ontvangen, moet je oneerlijkheid afzweren en standvastig blijven.

“Maar hebben afstand gedaan van de verborgen dingen van oneerlijkheid, niet wandelen in sluwheid, noch het woord van God bedrieglijk hanteren; maar door openbaring van de waarheid, onszelf aan ieders geweten aan te bevelen in de ogen van God.” ~ 2 Korintiërs 4:2

Gebruik het Woord van God nooit op zo'n manier om je verslaving toe te dekken. Want als je oneerlijkheid beoefent in relatie tot je verslaving, ben je vooral een kandidaat voor bedrog. Het maakt niet uit wie je bent: ofwel iemand die verslaafd is aan drugs of alcohol, of zelfs iemand die beweert een predikant te zijn die op de een of andere manier nog steeds verslaafd is aan zonde. Als je het woord van God op een manier probeert te gebruiken om je verslaving te verdoezelen, zal God je uiteindelijk volledig overgeven aan bedrog!

“En met alle bedrog van onrechtvaardigheid in hen die verloren gaan; omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden. En om deze reden zal God hen een sterk bedrog zenden, opdat zij een leugen zouden geloven: opdat zij allen verdoemd zouden worden die niet in de waarheid geloofden, maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.” ~ 2 Thessalonicenzen 2:10-12

We raakten in de eerste plaats verslaafd omdat we zondige genoegens zochten om de pijn te verdoezelen en leegte van binnen. Dus om de waarheid van het Woord van God te ontvangen, zullen we moeten stoppen met proberen ons te verbergen en ons volledig afkeren van onze zondige verslavingen. Zo laten we God zien dat we eerlijk zijn tegenover onszelf en tegenover hem.

Zoek naar een ware dienaar om ons te helpen

Dus als we stap één goed hebben voltooid en volledig eerlijk zijn, zullen we ook raad en hulp zoeken bij een bediening die volledig eerlijk is. Een bediening die trouw zal zijn in hoe zij omgaan met het Woord van God. Dit soort bediening dat volkomen eerlijk is, is een zeldzame schat om te vinden. Maar dit soort bediening is de enige soort waar we naar moeten zoeken, als we hulp willen krijgen om van verslaving af te komen.

Als je al langere tijd verslaafd bent, ben je er al te vertrouwd mee om je te laten leiden door leugenachtige, bedrieglijke mensen en geesten. Hier zal verandering in moeten komen. En je zult vertrouwd moeten raken met trouwe mensen, die je de waarheid zullen vertellen, of je het nu wilt horen of niet.

"En wij smeken u, broeders, om hen te kennen die onder u arbeiden, en over u zijn in de Heer, en u terechtwijzen" ~ 1 Thessalonicenzen 5:12

Wat bedoelt hij als hij zegt "ken ze?" Neem de tijd om bij hen in de buurt te zijn en te weten hoe ze leven. Niet alleen wat ze prediken.

"Want u weet hoe u ons moet volgen: want wij gedroegen ons niet wanordelijk onder u" ~ 2 Thessalonicenzen 3:7

Bij het zoeken naar hulp om zonde of ander verslavend gedrag te overwinnen, moeten we kwetsbaar worden als we ons hart openen om diepe pijn van binnen te onthullen. En omdat er mensen zijn die kwetsbare mensen zoeken, om van ze te profiteren: we moeten des te meer tijd nemen om te weten wie mensen zijn, voordat we ons voor hen openstellen.

Door zijn gedrag te observeren, konden ze weten wie de apostel Paulus was. Dat was de vrucht van zijn dagelijks leven. Slechte vruchten in het leven van een predikant, is Gods manier om je te laten zien wie je niet moet vertrouwen.

“Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Verzamelen mensen druiven van doornen of vijgen van distels? Evenzo brengt elke goede boom goede vruchten voort; maar een verdorven boom brengt slechte vruchten voort.” ~ Mattheüs 7:15-17

Een ware dienaar van God heeft zelf de zonde verlaten. En hij heeft zijn trouw gedurende een aantal jaren bewezen.

Uw geloof vergroten

Dus als we eerlijkheid volledig hebben omarmd, zullen we ook ontdekken dat ieder van ons een mate van geloof door God heeft gekregen. En dat we het eigenlijk al elke dag op de een of andere manier uitoefenen.

Wij geloven dat wanneer we in een voertuig rijden of rijden, andere passerende auto's aan hun kant van de weg zullen blijven. Als we voedsel op de markt kopen, denken we dat het niet vergiftigd is. We kunnen 's nachts slapen omdat we denken dat we een veilige slaapplaats hebben gevonden waar niemand ons zal doden. We moeten dus al geloof hebben om veel dingen te doen die gewoon bij het leven horen.

So there is a measure of faith that God has given to every person. And so God expects us to start directing that faith towards him. We further exercise ourselves in faith in God, so that it will even yet grow stronger.

'Want ik zeg, door de genade die mij is gegeven, aan een ieder die onder u is, zichzelf niet hoger te achten dan hij zou moeten denken; maar nuchter te denken, zoals God aan ieder mens de mate van geloof heeft toebedeeld.” ~ Romeinen 12:3

What measure of faith do we feel that we have right now? Does it feel very small at this time? Small faith is actually not our problem. It is rather what we allow to get in the way of our faith, that becomes a problem.

Wanneer we enig geloof in God beginnen te vestigen, lijkt het in eerste instantie misschien heel klein te beginnen. Maar als we de grond van ons hart vrijmaken van de dingen die het geloof tegenhouden om te groeien: klein geloof, zoals een klein mosterdzaadje, kan uitgroeien tot groot geloof!

“Een andere gelijkenis hield hij hun voor, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat een mens nam en op zijn veld zaaide: dat is inderdaad het minste van alle zaden; maar wanneer het is gegroeid, het is de grootste onder de kruiden, en het wordt een boom, zodat de vogels van de lucht komen en zich nestelen in de takken ervan.” ~ Mattheüs 13:31-32

Hindernissen voor ons geloof in God wegnemen

Laten we het dus hebben over ons kleine geloof. Wat zou het kunnen belemmeren om te kunnen groeien?

 1. Een valse overtuiging over onszelf en wie we werkelijk zijn.
 2. Een leugen die iemand anders ons heeft verteld, die we over onszelf geloven.
 3. Een vals religieus geloofssysteem waarvan iemand ons heeft overtuigd.
 4. Een manier waarop we zijn opgevoed en onderwezen, die een bepaalde onnauwkeurige visie op ons leven en onze toekomst heeft gegeven.
 5. Iets dat ons is overkomen, of dat iemand anders ons heeft aangedaan, zorgt ervoor dat we onszelf op een bepaalde manier zien.
 6. Een angst die we hebben.
 7. Een onjuiste verwachting over anderen die we hebben. (En dat geven we ze de schuld.)
 8. Een tragische mislukking in het karakter van een ander waar we tegenop keken of die we vertrouwden. En ze hebben ons verraden!
 9. Het constante spervuur van geloofsdodende negativiteit die wordt gepromoot in de media en de populaire cultuur.

Mosterd: hoewel het kleinste zaadje dat iemand kan planten; maar als het veel zonneschijn, goede grond en vocht heeft, zal het snel behoorlijk groot worden (zoals de gelijkenis van Jezus aangeeft). Maar deze lijst met hindernissen waar we hierboven al over spraken, kan hinderen door:

 • Het zonlicht van God blokkeren om op uw geloof te schijnen, door een wolk over uw leven te produceren.
 • De grond van je hart/grond vullen met stenen en bijtende elementen, die ervoor zorgen dat het geloof niet diep in je hart wortel schiet.
 • Je hart uitdrogen als een woestijn waar geen water is

If one of these false beliefs (or something else) is hindering faith, how do we remove it? (Actually much of this 12 step effort is designed to help us remove faith hindrances, and to help us “increase our faith.”)

Oefen geloof om het te vergroten

Het behaagt God dat wij geloof in hem oefenen. We hebben vertrouwen in veel andere dingen, dus hij wil dat we ook in hem geloven.

"Maar zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen; want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, en dat hij een beloner is van degenen die hem ijverig zoeken." ~ Hebreeën 11:6

We kunnen alleen van de Heer ontvangen, volgens wat ons geloof toelaat:

“En toen hij het huis binnenkwam, kwamen de blinden naar hem toe; en Jezus zei tot hen: Gelooft u dat ik hiertoe in staat ben? Ze zeiden tot hem: Ja, Heer. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Volgens uw geloof zij u." ~ Mattheüs 9:28-29

Het uitoefenen van geloof in God behaagt God, omdat het Hem eer geeft. Daarom helpt Hij ons graag:

“Hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof; maar was sterk in het geloof, God eer gevend; En daar hij er volledig van overtuigd was dat hij, wat hij had beloofd, ook kon uitvoeren. En daarom werd het hem tot gerechtigheid gerekend.” ~ Romeinen 4:20-22

Geloof werkt door liefde

Het is door geloof dat we zelfs de diepte van zijn liefde voor ons kunnen begrijpen. En als we door geloof die liefde laten werken, is God in staat om meer te doen dan we kunnen denken of vragen.

“Opdat Christus door het geloof in uw hart mag wonen; opdat gij, geworteld en gegrond in liefde, in staat zult zijn om met alle heiligen te begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is; En de liefde van Christus te kennen, die kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden met alle volheid van God. Nu aan hem die in staat is buitengewoon overvloedig te doen boven alles wat we vragen of denken, volgens de kracht die in ons werkt," ~ Efeziërs 3:17-20

Zijn liefde voor ons is niet volgens een of andere gerechtigheid in onszelf. Zijn liefde is ondanks onszelf.

“Want toen wij nog zonder kracht waren, stierf Christus te zijner tijd voor de goddelozen. Want nauwelijks voor een rechtvaardig man zal iemand sterven; maar misschien zouden sommigen voor een goed man zelfs durven te sterven. Maar God prijst zijn liefde jegens ons, in de zin dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren.” ~ Romeinen 5:6-8

God houdt zeker van ons, omdat hij zijn eigen Zoon heeft gegeven om ons te redden. Zullen we eerlijk zijn tegenover onszelf en God, om hem voor ons te laten doen waarvoor hij zo duur heeft betaald?

“Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen; maar dat de wereld door hem gered zou worden. Hij die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar hij die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is de veroordeling, dat er licht in de wereld is gekomen, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, omdat hun daden slecht waren. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, opdat ze in God worden gedaan.” ~ Johannes 3:16-21

Daarom moeten we de zonde wegdoen om het geloof te laten groeien. We moeten naar het licht gaan lopen. En dat is onmogelijk als we naar de duisternis van de zonde lopen.

Verharde harten moeten worden gebroken en zacht gemaakt

Wat voor soort grond is ons geloof? Hebben we een geestelijk oor om te horen en te begrijpen? Hebben we geloof dat het zaad van het Woord wortel zal schieten in ons hart?

“Hoor daarom de gelijkenis van de zaaier. Wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de goddeloze en pakt weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die zaad heeft ontvangen aan de kant van de weg.” ~ Mattheüs 13:18-19

Zal iemand in staat zijn om met nog een vleselijk verslavende "high" mee te gaan om je aan te bieden, en dan al het geloof dat je nog hebt te stelen? Als onze harten verhard zijn tegen het geloof in God, dan zal het gemakkelijk zijn om het kleine beetje geloof dat we hebben te stelen. Omdat geloof geen diepe wortel kan schieten in een verhard hart.

If we feel broken and hurt, and have little faith or hope, God does not despise you for that. That is exactly what God can work with. He is looking for a broken and contrite heart to be able to sow the faith of his word. Remember the mustard seed?

"Wees mij genadig ... ... want ik erken mijn overtredingen: en mijn zonde is altijd voor mij." ~ Psalm 51:1-3

A sincerely broken and contrite heart is exactly what God is looking for. That is the kind of heart that God can work with. Notice in this next scripture that the hunger and the desire of faith, is to be able to restore the relationship with God and with his Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the Comforter. And the broken and contrite heart especially hungers for that comfort.

“Schep in mij een rein hart, o God; en vernieuw een juiste geest in mij. Werp mij niet weg van uw tegenwoordigheid; en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde van uw redding terug; en steun mij met uw vrije geest. Dan zal ik overtreders uw wegen leren; en zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil, en mijn tong zal luid zingen van uw gerechtigheid. O Heer, open Mijn lippen; en mijn mond zal uw lof verkondigen. Want je verlangt niet naar opoffering; anders zou ik het geven: u schept geen behagen in brandoffers. De offers van God zijn een gebroken geest: een gebroken en verslagen hart, o God, u zult niet verachten.” ~ Psalm 51:10-17

De mensheid kan onze gebrokenheid verachten. Maar God houdt van en zorgt voor het gebroken en berouwvolle hart. Dat is de reden waarom wanneer we in dat soort toestand zijn, hij speciaal tot ons zal spreken om ons te laten zien hoeveel hij van ons houdt.

En zelfs als we genoeg geloof missen, kwam Jezus Christus om de kloof van ons geloof te overbruggen, zodat we nog steeds in onze behoefte kunnen voorzien!

'En zij brachten hem bij hem; en toen hij hem zag, verscheurde de geest hem terstond; en hij viel op de grond en wentelde zich schuimend. En hij vroeg zijn vader: Hoe lang is het geleden dat dit tot hem kwam? En hij zei: Van een kind. En dikwijls heeft het hem in het vuur en in de wateren geworpen om hem te vernietigen; maar als u iets kunt doen, heb medelijden met ons en help ons. Jezus zei tot hem: Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. En terstond schreeuwde de vader van het kind het uit en zei met tranen: Here, ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp." ~ Marcus 9:20-24

Als de roep van ons hart om meer geloof is, zal God genade hebben en ons helpen!

There is nothing that Christ can’t deliver us from completely! Because that is the way he works. He does a complete work. Nominal Christianity will claim that Christ can only do an incomplete work. They will tell you it is impossible to be completely delivered from sin. But Jesus Christ will do a complete work in us, if we will believe him by exercising faith.

"Daarom is hij ook in staat om hen, die door hem tot God komen, tot het uiterste te redden, aangezien hij altijd leeft om voor hen te pleiten." ~ Hebreeën 7:25

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK