Dankbaarheid

"Dankbaar zijn verandert wat we hebben in genoeg."

We dienen een machtige God; Hij houdt ons behouden en daar zijn we Hem dankbaar voor. Vandaag zullen we kijken naar wat de Bijbel zegt over dankbaar zijn en hoe belangrijk het is voor ons als Gods kinderen. Wist je dat God wil dat we in alles dankbaar zijn? God heeft ons als Zijn volk geroepen om altijd dankbaar te zijn. Hier in Amerika hadden we in 1863 een president die een dankdag aannam. Kun je je voorstellen dat mensen in de Amerikaanse regering het belangrijk vonden om een dag genaamd Thanksgiving te benoemen? Maar het vieren van de gewoonte om eenmaal per jaar te bedanken, is gewoon niet genoeg.

God wil dat we de hele tijd dankbaar zijn.

Kolossenzen 3:17

“En wat u ook doet in woord of daad, doen alles in de naam van de Heer Jezus, God en de Vader dankend door hem.”

Deze tekst vertelt ons dat wat we ook doen, we God moeten danken en het in de naam van de Heer moeten doen. De Bijbel staat vol met geschriften die ons uitdagen en aanmoedigen om een dankbaar volk te zijn. Psalmen leert ons om met dankzegging voor zijn tegenwoordigheid te komen.

Psalm 100:4

“Ga zijn poorten binnen met dankzegging, en in zijn voorhoven met lof: wees hem dankbaar, en zegen zijn naam.

Er zijn veel schriftgedeelten in de Bijbel die ons opdragen dankbaar te zijn.”

Kolossenzen 3:15

'En laat de vrede van God in uw hart heersen, waartoe u ook in één lichaam bent geroepen; en wees dankbaar.”

Ik wil! Ik wil! Ik wil! Wees dankbaar voor wat je hebt

God roept al Zijn volk op om dankbaar te zijn en Hij wil dat we dankbaar zijn voor wat we al hebben. God zegt niet dat we alleen dankbaar moeten zijn als en wanneer we in een groot huis wonen. In feite is er geen enkele plaats in de Bijbel te vinden die zegt: wees alleen dankbaar als en wanneer je een miljoen dollar op de bank hebt staan. God zegt ook niet dat je alleen dankbaar moet zijn als en wanneer je twee auto's hebt. God roept ons op om dankbaar te zijn voor de dingen die Hij ons al heeft gegeven. Wat als God vandaag niet de tijd kon nemen om ons te zegenen, omdat we gisteren niet de tijd konden nemen om Hem te bedanken? Hier in Amerika en mogelijk op vele plaatsen in de wereld, leven we in samenlevingen waar mensen voortdurend zeggen: ik wil, ik wil, ik wil. Het lijkt erop dat mensen altijd iets meer willen, maar zelden dankbaar zijn voor de dingen die ze al hebben. God daagt ons uit dankbaar te zijn voor wat we al hebben.

1 Timoteüs 6:6-10

“6 Maar godsvrucht met tevredenheid is grote winst.

7 Want we hebben niets in deze wereld meegebracht, en het is zeker dat we er ook niets uit kunnen halen.

8 En laten we met voedsel en kleding tevreden zijn.

9 Maar zij die rijk zullen zijn, vallen in verzoeking en in een strik, en in vele dwaze en schadelijke lusten, die de mensen verdrinken in verderf en verderf.

10 Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad: terwijl sommigen ernaar begeerden, hebben ze het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf doorboord met veel smarten.

Paulus liet Timoteüs weten dat godzaligheid met tevredenheid grote winst is. Wist je dat het onmogelijk is om ondankbaar te zijn als je tevreden bent met de dingen die je al hebt? Aan de andere kant, als je ondankbaar bent, is het onmogelijk om tevreden te zijn. Ontevredenheid komt wanneer we het subtiele gefluister van meer horen. Het gefluister van ik wil, ik wil, ik wil, wordt luider en luider en luider totdat het ons leven overneemt. Daarom leert de Bijbel ons voedsel en kleding te hebben of kleding hiermee tevreden zijn. God wil dat we dankbaar zijn voor waar Hij al in heeft voorzien.

Ik zal een verhaal met u delen over de Israëlieten, dat ons laat zien hoe belangrijk het is om altijd dankbaar te zijn. De Bijbel leert ons dat de Egyptenaren de Israëlieten jarenlang als slaven vasthielden en Gods volk onderworpen aan een bruut leven van harde arbeid. De Egyptenaren waren niet altijd oneerlijk in hun behandeling van de Israëlieten, maar naarmate de tijd vorderde en God hen voorspoedig maakte, begonnen de Egyptenaren zich bedreigd te voelen en namen hun vrijheid af. Dit zorgde er natuurlijk voor dat de Israëlieten tot God baden om hen te redden van de slavernij van de Egyptenaren. God hoorde hun gebed en stuurde Mozes, die de redder zou worden om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Nadat God Mozes en de Israëlieten uit Egypte had geleid, voorzag God op wonderbaarlijke wijze in alles wat ze nodig hadden om de reis naar een heel speciale plaats te overleven die God hen had beloofd. God deed wonderen en gaf hen voedsel uit de lucht. God gaf hun water waar er geen te vinden was. Er was niets dat ze nodig hadden dat God niet voorzag, maar de Israëlieten waren niet tevreden met de dingen die God voorzag. Ze luisterden naar het gefluister van meer en klaagden openlijk en zonder schaamte tegen Mozes en God en zeiden: we willen, we willen, we willen. De Israëlieten vertelden God dat het voedsel dat Hij hun gaf niet goed genoeg was. Toen klaagden de Israëlieten over het water en zeiden dat het niet goed genoeg was. Het leek keer op keer en wonder na wonder dat de Israëlieten echt goed waren in klagen. Ondanks hun klachten leidde God de Israëlieten helemaal naar de zeer speciale gave die Hij op hen had gewacht. Eindelijk hun eigen land om van te leven! Je zou denken dat de Israëlieten zo dankbaar zouden zijn! Maar toen de Israëlieten een groep mannen stuurden om het land te zien dat van hen zou zijn, kwamen er maar twee terug met een goed rapport. De rest van de mannen zag alleen wat onmogelijk of slecht was in hun ogen. De Israëlieten klaagden openlijk en zonder schaamte over hun zeer speciale gave van God. Ze klaagden over het land dat God had beloofd. God zorgde de hele reis voor de Israëlieten en gaf hun alles wat ze nodig hadden, maar vanwege hun ontevredenheid verbood God de Israëlieten om het beloofde land in te gaan. De Israëlieten zwierven 40 jaar door de woestijn en degenen die klaagden zouden nooit de vreugde ervaren van het leven in het beloofde land.

Wees dankbaar voor wat je wordt gegeven!

God wil dat we dankbaar zijn voor wat ons is gegeven. Wanneer was de laatste keer dat iemand iets voor je deed of je iets gaf? Heb je "dankjewel" tegen die persoon gezegd? Misschien was het je moeder die voor je kookte, zei je dankjewel? Heb je geklaagd en gezegd: "Mam, moeten we dit nog een keer eten?" God wil dat we dankbaar zijn voor wat ons is gegeven.

Lukas 17:11

11 En het geschiedde, toen hij naar Jeruzalem ging, dat hij door het midden van Samaria en Galilea trok.

12 En toen hij een zeker dorp binnenging, ontmoetten hem tien mannen die melaats waren, die van verre stonden:

13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons.

14 En toen hij hen zag, zei hij tot hen: Ga, laat u zien aan de priesters. En het geschiedde dat, terwijl ze gingen, ze werden gereinigd.

15 En een van hen, toen hij zag dat hij genezen was, keerde terug en verheerlijkte met luide stem God,

16 En viel op zijn aangezicht aan zijn voeten neer, hem dankend; en hij was een Samaritaan.

17 Jezus antwoordde en zei: Zijn er niet tien gereinigd? maar waar zijn de negen?

18 Er is niemand gevonden die is teruggekeerd om God de eer te geven, behalve deze vreemdeling.”

In Bijbelse tijden mochten melaatsen de stad niet binnen en mochten ze met niemand contact hebben. De 10 melaatsen hoorden dat Jezus de kracht had om te genezen en vroegen Hem om genade voor hun toestand. Jezus gaf hun specifieke instructies om zich aan de priester te gaan tonen. De springers handelden door geloof en deden precies wat Jezus hen vertelde en werden op wonderbaarlijke wijze genezen. Jezus deed de genezing zoals Hij zei dat Hij zou doen, maar slechts één van de 10 melaatsen kwam terug om u te bedanken. Jezus was zich bewust van de afwezigheid van de andere negen mannen. Hij was blij dat er een was teruggekeerd, maar hij merkte ook dat de andere negen verzuimden om dank je wel te zeggen. Net als de 10 melaatsen zijn wij vaak ontvangers van Gods goede gaven. Misschien verhoort God onze gebeden, misschien geneest Hij ons, misschien zorgt Hij voor voedsel voor ons, misschien zorgt Hij voor vervoer, maar ik ben bang dat we maar al te vaak als de negen melaatsen zijn. We nemen onze gaven van Jezus als vanzelfsprekend aan en we rennen weg zonder eraan te denken om dank je wel te zeggen. We doen misschien alles wat God wil dat we doen en volgen de instructies van Jezus precies op zoals Hij ons laat zien, maar als we niet dankbaar zijn, worden we net als de negen melaatsen die geen tijd namen om waardering te tonen voor wat God deed. Vergeet niet dankbaar te zijn voor wat je is gegeven. God wil dat zijn jonge mensen dankbaar zijn voor wat anderen voor ons doen. Dit betekent dat je dankbaar moet zijn voor je vader en moeder en voor wat ze doen. Wees ook anderen dankbaar en wat zij ook voor jou doen, misschien kan iemand je een lift geven naar een plaats waar je heen moet, zorg ervoor dat je ze bedankt.

Wees dankbaar voor waar je bent in het leven!

God wil dat we dankbaar zijn voor wat we al hebben. Hij wil dat we dankbaar zijn voor wat ons is gegeven en God wil dat we dankbaar zijn voor waar we zijn in het leven. Nu wil ik het verslag van Paulus en Silas met u delen.

Handelingen 16: 19-26

19 En toen haar meesters zagen dat de hoop op hun winst vervlogen was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de marktplaats tot de heersers,

20 En bracht hen naar de magistraten, zeggende: Deze mannen, die Joden zijn, brengen onze stad buitengewoon in moeilijkheden,

21 En leer ze gewoonten die ons, aangezien het Romeinen zijn, niet geoorloofd is om te ontvangen, en ook niet om in acht te nemen.

22 En de menigte stond samen tegen hen op; en de magistraten scheurden hun kleren af en bevalen hen te slaan.

23 En toen zij hen vele striemen hadden opgelegd, wierpen zij hen in de gevangenis en bevalen de cipier hen veilig te bewaren.

24 Die, na zo'n bevel ontvangen te hebben, hen in de binnenste gevangenis wierp en hun voeten in de blokken zette.

25 En te middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God; en de gevangenen hoorden hen.

26 En plotseling vond er een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis trilden; en terstond werden alle deuren geopend en werden ieders banden losgemaakt.”

Paulus en Silas werden in de gevangenis geworpen omdat ze Gods woord onderwezen. De twee werden geslagen door de magistraten en daarna werden hun enkels vastgebonden in houten stokken. Paul en Silas zaten in een moeilijke situatie en hadden hoogstwaarschijnlijk ook veel pijn. Interessant genoeg begonnen Paulus en Silas om middernacht te bidden en lofliederen voor God te zingen. Het maakte hen niet uit dat ze in de gevangenis zaten. Paulus en Silas zouden God loven. Toen zond God een aardbeving en Paulus en Silas werden vrijgelaten uit de gevangenis. Staat u bekend als degene die dankbaar is, ongeacht in welke situatie u zich bevindt, of staat u bekend als de mopperaar? Ben jij degene die altijd klaagt dat niemand iets goed voor je kan doen? Ik zal je een geheim verklappen, als je de klager en de mopperaar bent, wil waarschijnlijk niemand bij je in de buurt zijn. Mensen zijn graag bij mensen die dankbaar zijn.

De duivel wil in ons leven komen en ons de "al was het maar" ziekte geven. Kon ik maar betere cijfers halen. Waren mijn ouders maar rijk. Als ik het maar niet met mijn broer hoefde te delen. Hadden we maar een mooier huis. Had ik maar een ander gezin. De lijst kan eindeloos worden. De duivel wil dat we naar het leven kijken door de lens van 'had ik maar meer', en ik wil, ik wil, ik wil. De oplossing voor de ziekte "Al was het maar" is dankbaar zijn voor de dingen die je al hebt. God wil dat we dankbaar zijn. Dat is Gods uitdaging aan ons. Wist je dat dankbaarheid zelden iets te maken heeft met iemands financiële status? Veel geld hebben en veel dingen bezitten, maakt mensen niet dankbaar. Ik ken veel mensen met weinig geld, maar het zijn zeer dankbare mensen, en ik ken mensen met veel geld die erg ondankbaar zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als je dankbaar wordt voor wat God je al heeft gegeven, alles ineens beter zal lijken en je verrassend gelukkiger zult zijn.

De auteur van het lied, "It is Well With My Soul", Horatio Spafford, woonde in de VS, in de stad Chicago, met zijn vrouw en vijf kinderen. Helaas stierf hun zoon aan een longontsteking. In hetzelfde jaar dat hun zoon stierf, verloor de heer Spafford ook zijn succesvolle bedrijf. Een paar jaar later zaten zijn vrouw en dochters op een schip naar Europa. Het schip kwam helaas in aanvaring met een ander schip en zijn dochters kwamen bij het ongeval om het leven. Toen meneer Spafford het verwoestende nieuws hoorde, nam hij een schip om zijn vrouw te ontmoeten en te rouwen om zijn dochters die overleden zijn. Het was toen dat hij de beroemde tekst van de hymne "It is Well With My Soul" schreef.

(Liedje)

Wanneer vrede als een rivier mijn weg vergezelt
Wanneer verdriet als zeegolven rollen
Wat mijn lot ook is, Gij hebt me geleerd te zeggen
Het is goed, het is goed met mijn ziel

(Refrein)

Het is goed (het is goed)
Met mijn ziel (met mijn ziel)
Het is goed, het is goed met mijn ziel

Hoewel Satan zou moeten slaan, hoewel er beproevingen zouden moeten komen
Laat deze gezegende zekerheid de controle hebben
Dat Christus (ja, dat heeft Hij) mijn hulpeloze staat heeft beschouwd
En heeft Zijn eigen bloed vergoten voor mijn ziel

(Refrein)

Het is goed (het is goed)
Met mijn ziel (met mijn ziel)
Het is goed, het is goed met mijn ziel

Mijn zonde, oh de gelukzaligheid van deze glorieuze gedachte (een gedachte)
Mijn zonde, niet gedeeltelijk, maar het geheel (elk beetje, elk beetje, alles)
Is aan het kruis genageld, en ik draag het niet meer (ja!)
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel!

(Refrein)

Het is goed (het is goed)
Met mijn ziel (met mijn ziel)
Het is goed, het is goed met mijn ziel

En Heer, haast u naar de dag waarop mijn geloof zichtbaar zal zijn
De wolken worden teruggerold als een boekrol
De bazuin zal weerklinken en de Heer zal neerdalen
Toch gaat het goed met mijn ziel!

(Refrein)

Het is goed (het is goed)
Met mijn ziel (met mijn ziel)
Het is goed, het is goed met mijn ziel

God wil dat we dankbaar zijn. Ik zal je achterlaten met één schriftplaats om af te sluiten:

Kolossenzen 3:17

"En wat u ook doet in woord of daad, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus en dank God en de Vader door Hem."

Mijn uitdaging aan ieder van jullie is om dankbaar te zijn voor wat je hebt. God roept Zijn volk om een dankbaar volk te zijn.

 

 

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK