Herstel van zonde en verslaving – Stap 8 – Verantwoording

8. Maakte een lijst van personen die we schade hadden berokkend, en werd bereid om het met hen allemaal goed te maken.

Gebruik dit worksheet to make a list of: who I hurt, and how I hurt them.

Deze stap maakt deel uit van het bewijzen van de verandering die heeft plaatsgevonden: voor onszelf en voor anderen.

We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze acties in het verleden. Vooral onze acties die anderen hebben gekwetst.

“En toen Jezus bij de plaats kwam, keek hij op, en zag hem, en zei tot hem: Zacheüs, haast je en kom naar beneden; want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich, en kwam naar beneden, en ontving hem met blijdschap. En toen ze het zagen, mompelden ze allemaal, zeggende: Dat hij weg was om te gast te zijn bij een man die een zondaar is. En Zacheüs stond op en zei tot de Heer; Zie, Heer, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen; en als ik iemand door een valse beschuldiging iets heb afgenomen, geef ik hem viervoudig terug. En Jezus zei tot hem: Heden is er redding voor dit huis, aangezien hij ook een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” ~ Lukas 19:5-10

Jezus kwam naar het huis van Zacheüs, omdat hij dat wist Zacheüs had zijn lijst al gemaakt of those whom he had hurt. So he knew Zacchaeus was taking personal accountability for how he had hurt others in the past. And that now he was sincerely seeking to be reconciled to them. So Jesus was not just casually talking with Zacchaeus. He was coming to his house to stay with him, as a close friend!

We all need Jesus to be free to come and stay at our spiritual house: our heart. And he will, if we are taking seriously our responsibility to try to be reconciled to all whom we have wronged.

Verzoening met anderen is noodzakelijk

This testimony of restoration was important. Not just for Zacchaeus, but also for those who knew Zacchaeus. Everyone knew the holiness in the life of Jesus Christ. How could Zacchaeus be part of Jesus’ purpose – unless he had already determined, and was showing publicly, that he wanted a change in his heart and behavior.

Yes, it matters to Jesus that we make our wrongs right! Zacchaeus in his heart knew this. True salvation will bring forgiveness, and a complete change in our heart. Salvation reconciles us to God. But yet we still need to do our part to be reconciled to those whom we have harmed.

'Daarom, als u uw gave naar het altaar brengt, en u zich daar herinnert dat uw broer iets tegen u heeft gedaan; Laat daar uw gave voor het altaar, en ga heen; verzoen je eerst met je broer, en kom dan en offer je gave.” ~ Mattheüs 5:23-24

Don’t ignore your need to be reconciled to others! Otherwise God will again begin to feel distant to you. It matters a lot to God! So we dare not neglect to make an effort to apologize and to correct the wrongs we have done to others.

Doe oprecht de moeite

Pas op dat we niet het pad volgen van de meeste religieuze hypocrieten van onze tijd. Ze beweren dingen te doen, maar ze volgen ze niet echt op. Bedenk dat Jezus alleen gunst verleent aan degenen die zijn wil DOEN.

“Maar weest daders van het woord, en niet alleen hoorders, en bedriegt uzelf. Want als iemand een hoorder van het woord is, en geen doener, is hij als een man die zijn natuurlijke gezicht in een glas ziet: want hij aanschouwt zichzelf en gaat zijn weg, en vergeet terstond wat voor soort mens hij was. Maar wie de volmaakte wet van vrijheid onderzoekt en daarin voortgaat, aangezien hij geen vergeetachtige toehoorder is, maar een uitvoerder van het werk, deze man zal gezegend worden in zijn daad.” ~ Jakobus 1:22-25

Most of the religious world today still has some kind of “sin addiction.” They claim to have changed through Jesus Christ. But they don’t complete the work of God in their lives. And because they will not seek to be personally reconciled to everyone, they also do not seek to fully reconcile others to Jesus Christ.

'Maar wat denkt u? Een zekere man had twee zonen; en hij kwam bij de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Hij antwoordde en zei: Ik wil niet, maar daarna kreeg hij berouw en ging heen. En hij kwam bij de tweede en zei hetzelfde. En hij antwoordde en zei: ik ga, mijnheer, en ging niet. Of van hen twee deed de wil van zijn vader? Zij zeggen tot hem: De eerste. Jezus zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren vóór u het koninkrijk van God binnengaan. Want Johannes kwam tot u op de weg der gerechtigheid, en u geloofde hem niet; maar de tollenaars en de hoeren geloofden hem; en toen u het had gezien, bekeerde u zich daarna niet, opdat u hem zou geloven.’ ~ Mattheüs 21:28-32

Het is erg beledigend voor Jezus Christus om te beweren "Ik zal het doen" en dan niet door te gaan.

“Zij die leugenachtige ijdelheden observeren, verzaken aan hun eigen barmhartigheid. Maar ik zal u offeren met de stem van dankzegging; Ik zal betalen wat ik heb gezworen. De redding is van de Heer.” ~ Jona 2:8-9

Als we werkelijk vergeven zijn door Jezus Christus, dan zijn we ook volledig met hem verzoend. Daarom is er een verlangen om trouw te zijn aan onze gelofte van trouw. Een gelofte die ons van nature inspireert om ons met anderen te verzoenen, en ook om hen met God te verzoenen.

'Te weten, dat God in Christus was, de wereld met Zichzelf verzoenende, hun hun overtredingen niet toerekenend; en heeft ons het woord van verzoening toevertrouwd. Nu dan zijn wij gezanten van Christus, alsof God u door ons heeft gesmeekt: wij bidden u in de plaats van Christus, laat u met God verzoenen.” ~ 2 Korintiërs 5:19-20

Zelfs degenen die in ons verleden onze vijand waren, willen we nu ook met hen verzoenen, als het mogelijk is.

“Door barmhartigheid en waarheid wordt de ongerechtigheid gezuiverd; en door de vreze des Heren wijken de mensen af van het kwaad. Wanneer iemands wegen de Heer behagen, zorgt hij ervoor dat zelfs zijn vijanden in vrede met hem zijn.” ~ Spreuken 16:6-7

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK