Petrus gaat weg van Christus

Vandaag wil ik je voorstellen aan Jezus' discipel Petrus, en dan wil ik zijn verhaal gebruiken als een les over wat we niet zouden moeten doen in onze christelijke levenswandel. Zie je, als we God dienen, moeten we onze Redding zorgvuldig bewaken omdat we een vijand hebben die wil dat we van Christus wegvallen. De vijand van onze ziel, als hij kan, zal ons vernietigen door ons van God weg te halen. Laten we doorgaan en kijken wat we kunnen leren van dit deel van Petrus' leven.

Peter was een man die grote woorden had. Voordat Jezus in zijn leven kwam, heette hij Simon. Peters vader, Jonas, voedde hem op tot een expert in het beroep van visser. Dus als mannen werden Peter en zijn broer Andrew partners met John in hun eigen visbedrijf. Hij was op dat moment in zijn leven ongeveer 30 tot 40 jaar oud. Voordat hij een discipel van Jezus werd, was Petrus een discipel van Johannes de Doper. Totdat Jezus op een dag Petrus zag en hem riep. Hij hield van Jezus en Petrus werd wat men een leidende discipel zou kunnen noemen. Je kunt de naam van Petrus als eerste vinden in elke lijst van apostelen in de Bijbel. Peter was echter impulsief en had de neiging om zich vaak uit te spreken, en in zijn vroege christelijke ervaring kon hij zijn woorden niet met zijn leven ondersteunen. Tijdens dit verslag in Mattheüs 26 sprak Jezus tot zijn discipelen zoals Hij vaak deed. Maar deze keer vertelde Jezus hun over Zijn kruisiging en over alle andere vreselijke dingen die Hij de komende dagen zou moeten doorstaan. Jezus zei dat de mensen hem zouden verlaten en Hem zouden afwijzen, en toen zei Petrus:

Mattheüs 26:33   

"33 Petrus antwoordde en zei tot hem: Al zullen alle mensen om u beledigd zijn, toch zal ik nooit beledigd worden."

Dus we zien dat, terwijl Jezus sprak over de vreselijke omstandigheden die zouden komen, Petrus aankondigde: "Ik zal nooit door u beledigd worden, Heer, en ik zal dicht bij u blijven!"  Petrus pochte over wat hij zou doen als deze dingen zouden gebeuren. Als we bij Jezus zijn, moeten we heel voorzichtig zijn dat we naar Jezus toe gaan en niet weg van Hem. We kunnen God niet alleen dienen; we hebben Jezus nodig als onze Heer en Verlosser om naast ons te lopen, ons kracht te geven en te helpen bij elke stap van de weg. Petrus had een hoge dunk van zichzelf en geloofde dat hij alleen sterk genoeg was, maar Jezus reageerde schokkend op Petrus.

Mattheüs 26:34

34 Jezus zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u mij deze nacht, voordat de haan kraait, driemaal zult verloochenen.

Toch zien we in het volgende vers dat Petrus zichzelf verdedigt en opnieuw opschept over zijn capaciteiten. Maar we weten echt nooit wat we in welke situatie dan ook zullen doen. Daarom moeten we nederig blijven en dicht bij Jezus blijven.

Mattheüs 26:35

“35 Petrus zei tot hem: Al zou ik met u sterven, toch zal ik u niet verloochenen. Evenzo zeiden ook alle discipelen.”

Petrus zei opnieuw tegen Jezus: “Ik zal je nooit weigeren!”  Als we de rest van dit verhaal doornemen, zullen we zien wat er met Petrus gebeurt vlak voor Jezus' kruisiging. In dit deel van het verhaal was Jezus zwaar en erg belast, dus ging hij naar de tuin van Getsemane om te bidden. Jezus zei tegen de discipelen dat ze op Hem moesten letten terwijl hij bad. In de meest uitdagende tijd in Jezus' leven, onder een zware last, keerde Jezus terug van zijn gebed en trof zijn discipelen slapend aan.

Mattheüs 26:40

"40 En Hij kwam tot de discipelen, en vond hen slapend, en zei tot Petrus: Wat zou je niet een uur met mij kunnen waken?"

Eerst zei Petrus tegen de Heer, ik zal je niet verloochenen, dan zien we in de tuin dat Petrus geen zorg toonde voor de belaste Jezus. Meer dan eens zou Jezus Zijn discipelen slapend aantreffen als Hij hen vroeg om te waken. De laatste keer dat Jezus die avond zou bidden, stond hij op van zijn knieën om een menigte mensen naar Hem toe te zien komen. Deze menigte kwam om Hem gevangen te nemen, en toen ze Jezus de handen oplegden, trok een van de discipelen hun zwaard en hakte het oor van de bewaker af. We lezen in Mattheüs, maar als je naar het boek Johannes kijkt en hetzelfde verhaal leest, zien we dat de persoon die zijn zwaard trok en het oor van de bewaker afsneed, Petrus was. Petrus handelde uit onbezonnenheid en woede, en Jezus moest tegen Petrus zeggen dat hij zijn zwaard weg moest doen.

Jonge mensen herinneren zich dat we geestelijke strijd winnen met geestelijke middelen en niet met woede. We leren dat Petrus verheven werd van trots, geen bezorgdheid toonde voor Jezus in zijn nood, en toen handelde uit woede. Als we door het verhaal gaan nadat ze Jezus gevangen hadden genomen, leren we ook dat Petrus bang was en bezorgd was over wat mensen over hem zouden zeggen of denken, waardoor hij Jezus niet nauwgezet volgde.

Mattheüs 26:58

"58 Maar Petrus volgde hem van verre naar het paleis van de hogepriester, en ging naar binnen en zat bij de dienaren om het einde te zien."

De Schrift leert ons dat Petrus Jezus volgde ver weg.  Dit betekent dat hij zich bij de menigte voegde en de gemakkelijke uitweg nam. Ik weet zeker dat Petrus keek naar wat de mensen Jezus aandeden en dacht: Ik hoop dat dit mij niet overkomt. Petrus was bevreesd en Jezus ging door zijn moeilijkste beproeving heen. Mensen beschuldigden Jezus van dingen die Hij niet deed, en de situatie werd intens gevaarlijk. Toch zat Petrus buiten en keek Jezus van een afstandje aan.

Mattheüs 26:69-70

“69 Petrus zat nu buiten in het paleis, en een jonkvrouw kwam naar hem toe en zei: Ook jij was met Jezus van Galilea.

70 Maar hij ontkende voor hen allen, zeggende: Ik weet niet wat u zegt."

We zien hier dat een jonge vrouw Petrus confronteerde met de vraag of hij bij Jezus was, en Petrus ontkende te zeggen: “nee, nee, ik ken hem helemaal niet.” Laten we nu eens kijken naar wat er in vers 71 gebeurt.

Matteüs 26:71

"71 En toen hij naar de veranda ging, zag een ander dienstmeisje hem en zei tot hen die daar waren: Deze man was ook bij Jezus van Nazareth."

Petrus was zo ver van Christus verwijderd dat hij nu ontkende dat hij Hem zelfs maar kende. In Mattheüs 26:72 beginnen mensen de ontkenningen van Petrus in twijfel te trekken door te zeggen: "we hebben je zeker met Jezus gezien."

Mattheüs 26:72 

"72 En weer ontkende hij met een eed, ik ken de man niet."

Petrus verwierp Jezus opnieuw, en in vers 73 daagden de mensen zijn ontkenning opnieuw uit.

Mathew 26:73

73 En na een poosje kwamen zij die erbij stonden tot hem en zeiden tot Petrus: Jij bent zeker ook een van hen; want uw spraak verraadt u.

In vers 74 zien we wat Petrus uiteindelijk deed om zich volledig van Christus af te scheiden.

Mattheüs 26:74

74 Toen begon hij te vloeken en te zweren, zeggende: Ik ken de man niet. En meteen de hanenbemanning.”

Dus leerden we dat Petrus, die verkondigde: “Heer, ik zal u nooit verlaten!” die zichzelf hoger vond dan anderen en dingen alleen wilde doen, was ook trots. Toen toonde Petrus geen zorg voor Jezus' behoeften in de tuin, en uiteindelijk handelde hij uit woede of onbezonnenheid. Petrus liet toe dat angst voor anderen en wat ze zouden zeggen hem overnam, en deze angst dreef hem verder en verder weg van Jezus. Petrus raakte uiteindelijk zo ver weg dat de angst hem ertoe bracht Christus te verloochenen. En deze ontkenning gebeurde niet één of twee keer, maar drie keer, precies zoals Jezus had gezegd dat het zou gebeuren. Bij de derde keer begon Petrus te vloeken en te vloeken, waarbij hij zich volledig van Jezus afscheidde.

Jongeren, ik daag jullie uit om een les te trekken uit het verhaal van Peter. Want toen Petrus in trots verheven werd, bevond hij zich op een pad dat hem van Christus verwijderde en niet dichter bij Christus. En ons van Jezus verwijderen is het plan van de duivel. Maar God roept ieder van ons vandaag om dichterbij te komen en naderbij te komen. We zouden over elk van onze acties moeten nadenken en ons afvragen: brengt deze actie me dichter bij Christus, of trekt het me weg van Christus? Godzijdank herinnerde Peter zich onmiddellijk de woorden van Christus en was erg bedroefd.

Het mooie van het heilsplan is dat als we merken dat we ons van Christus verwijderen, we spijt kunnen krijgen, ons kunnen bekeren en terug kunnen keren naar Christus. Als u merkt dat u zich van Christus verwijdert, daag ik u uit om uzelf te onderzoeken en in de richting van Christus te bewegen; vraag God om je hart te doorzoeken en je acties uit te dagen, zodat je dicht bij God kunt komen.

RHT

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK