Kritiek dat u de Schrift begrijpt

Zonder het ware licht op de Schriften zul je in de fout gaan en ten prooi vallen aan valse leraren en hun valse leerstellingen.

"Jezus antwoordde en zei tot hen: Gij dwaalt, zonder de Schriften te kennen, noch de kracht van God" ~ Mattheüs 22:29

We moeten de Schriften begrijpen: hun belang, doel en hoe ze in ons eigen leven vervuld kunnen worden. Anders: we zullen in de fout gaan. En je hebt de kracht van Gods heiligheid nodig die in je hart en leven werkt.

Jezus zelf is de vervulling van het doel van de hele Schrift, daarom wordt hij in het evangelie van Johannes geïntroduceerd als het "Woord van God":

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Zo was het in het begin ook met God. Alle dingen zijn door hem gemaakt; en zonder hem is er niets gemaakt dat gemaakt is. In hem was leven; en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis; en de duisternis begreep het niet... ...En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons (en wij aanschouwden zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid." ~ Johannes 1:1-5 & 14

Maar er zijn valse leraren geweest die de Schrift hebben overgenomen en de betekenis ervan hebben verdraaid om dwaling te introduceren. Sommigen leren door hun daden effectief dat de Bijbel een "God" is, omdat ze het boek bijna als een voorwerp van aanbidding optillen, terwijl ze afwijken van het werkelijk leven volgens het schriftuurlijke doel dat in de Bijbel wordt gevonden. Dit resulteert altijd in een bepaalde interpretatie van de Schriften die niet het leven van Jezus Christus in de mensen voortbrengt. En dus hebben we tegenwoordig veel kerken die beweren “christen” te zijn, maar de leden leven niet het heilige leven, tonen geen ware opofferende liefde, noch tonen ze de eenheid van het geloof dat Jezus ons leerde.

En dan zijn er nog andere valse leraren die het belang van het zorgvuldig respecteren en gehoorzamen van de geschreven woorden in de Bijbel kleineren. Ze beweren dat, omdat Jezus het Woord van God is, we Hem gewoon moeten zoeken en geleid moeten worden door de Heilige Geest (zonder zorgvuldigheid om de Schriften te gehoorzamen). Soms breken ze het vertrouwen in de Schriften af door de integriteit van de Schrift in twijfel te trekken. Maar het veronachtzamen van de Schriften is gevaarlijk en problematisch omdat we worden gewaarschuwd dat er een valse Jezus zou zijn die mensen zouden leren en andere Christussen die mensen zouden volgen die hen tot dwaling zouden leiden.

“En Jezus antwoordde en zei tot hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen in mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden.” ~ Mattheüs 24:4-5

Dus hoe voorkomen we dat we de Bijbel tot een voorwerp van aanbidding maken en onderscheiden of we de juiste Jezus Christus volgen? Het is door zowel de Schriften te gehoorzamen als door de Heilige Geest ons te laten leiden, dat ons voor dwaling behoedt. De ware Heilige Geest zal je nooit leiden op een manier van leven die in strijd is met wat de Schrift ons leert.

'Het verbaast me dat u zo spoedig bent verwijderd van hem die u geroepen heeft tot de genade van Christus tot een ander evangelie: wat geen ander is; maar er zijn er die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar hoewel wij, of een engel uit de hemel, u enig ander evangelie prediken dan dat wat wij u gepredikt hebben, laat hem vervloekt zijn. Zoals we eerder zeiden, zeg ik nu nogmaals: als iemand u een ander evangelie predikt dan dat u hebt ontvangen, laat hij dan vervloekt zijn.’ ~ Galaten 1:6-10

Hoe weet je dat je een ander evangelie ontvangt dan het oorspronkelijke evangelie? U zult het niet weten, tenzij u het belang van het leren en begrijpen van de juiste interpretatie van het geschreven Woord van God (de Schriften) in de Bijbel zeer respecteert.

“Want zulke schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich in de apostelen van Christus veranderen. En geen wonder; want Satan zelf is veranderd in een engel des lichts. Daarom is het niet erg als zijn dienaren ook worden veranderd in dienaren van gerechtigheid; wiens einde zal zijn naar hun werken.” ~ 2 Korintiërs 11:13-16

Het is niet vreemd dat een prediker of leraar overkomt als zeer gezalfd en bekwaam in rechtvaardig onderwijs, maar toch dwaling introduceert door een gebrek aan zorgvuldigheid in de originele geschriften en de leiding van de Heilige Geest.

God heeft, door de invloed van zijn Heilige Geest, de integriteit van het schrijven van alle Schrift verzekerd. Hij heeft dit gedaan zodat de Schriften ons nauwkeurig kunnen onderwijzen over het doel van zijn Zoon op aarde: de verlorenen redden en ervoor zorgen dat we niet worden misleid.

“Maar slechte mensen en verleiders zullen erger en erger worden, bedriegen en bedrogen worden. Maar ga door met de dingen die je hebt geleerd en waarvan je verzekerd bent, kBijbelstudie met een appelweten van wie je ze hebt geleerd; En dat u van kinds af aan de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle Schrift is gegeven door inspiratie van God, en is nuttig voor doctrine, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid: opdat de man van God volmaakt moge zijn, volledig toegerust voor alle goede werken.

We zien dus ook dat het belangrijk is van wie we ons lesgeven. Is bewezen dat hun leven gehoorzaam is aan het Woord van God? Kennen we hun leven? Tonen ze hun kennis van de Schrift door de manier waarop ze de Schrift naleven? Iedereen kan alles zeggen. Maar alleen degenen die zijn gered en veranderd in hun leven, kunnen gekwalificeerd worden om de Schriften te onderwijzen. In tegenstelling tot wat tegenwoordig vaak wordt gedacht: een diploma of certificaat in leerstellige kennis wel niet iemand kwalificeren. Er zijn mensen die "altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen" (2 Timoteüs 3:7) omdat wat ze weten alleen in hun hoofd zit en niet in hun hart.

"En wij smeken u, broeders, om hen te kennen die onder u arbeiden en over u zijn in de Heer, en u terechtwijzen." ~ 1 Thessalonicenzen 5:12

“Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Verzamelen mensen druiven van doornen of vijgen van distels? Evenzo brengt elke goede boom goede vruchten voort; maar een verdorven boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin kan een verdorven boom goede vruchten voortbrengen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Daarom zult u hen aan hun vruchten kennen." ~ Mattheüs 7:15-20

Eindelijk zal een echte evangelieleraar niet onderwijzen wat mensen willen horen. Ze zullen niets dan de waarheid leren, zelfs als het niet populair is om de waarheid te onderwijzen.

Ik beveel u daarom voor God en de Here Jezus Christus, die de levenden en de doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk; Predik het woord; wees direct in het seizoen, buiten het seizoen; berisp, berisp, vermaan met alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar naar hun eigen lusten zullen zij leraren voor zichzelf hopen, met jeukende oren” ~ 2 Timoteüs 3:13 – 4:4

Peter herkende hoe mensen een gevaarlijke 'jeuk' hebben voor iets nieuws, en als je die nieuwsgierigheid combineert met menselijke doeleinden en verlangens, kun je gemakkelijk op een dwaalspoor worden gebracht. Daarom was hij het met Paulus eens over de noodzaak van een duidelijk begrip van de Schriften om te voorkomen dat iemand met de dwaling van de goddelozen wordt meegesleept.

“En reken erop dat de lankmoedigheid van onze Heer redding is; zoals ook onze geliefde broeder Paulus u heeft geschreven overeenkomstig de wijsheid die hem is gegeven; Zoals ook in al zijn brieven, waarin hij over deze dingen spreekt; waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die zij die ongeleerd en onstabiel zijn, net als de andere Schriften, tot hun eigen vernietiging worstelen. Gij daarom, geliefden, aangezien u deze dingen eerder weet, pas op dat u ook niet, weggevoerd door de dwaling van de goddelozen, uit uw eigen standvastigheid valt. Maar groei in genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij eer, nu en voor altijd. Amen." ~ 2 Petrus 3:15-18

Petrus vermaande ons dat we moeten groeien in genade en kennis van Jezus Christus. Genade is de goddelijke gunst van God op ons hebben. Groeien betekent dat we in genade moeten toenemen door ons dagelijks te verootmoedigen om zijn wil te zoeken en gehoorzaam met Jezus te wandelen. Om in kennis te groeien, moeten we regelmatig studeren om meer te begrijpen over hoe de Schriften ons over Christus leren.

Jezus, die het Woord is dat 'vleesgeworden is en onder ons heeft gewoond', benadrukte vooral het belang van de Schriften. Door onderricht en persoonlijk voorbeeld leerde hij ons respect voor hen te hebben en veel aandacht aan hen te schenken.

“Jezus antwoordde hun: Staat er niet in uw wet geschreven, dat ik zei: Gij zijt goden? Als hij ze goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en de Schrift kan niet gebroken worden; Zegt van hem, die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: Gij lastert; omdat ik zei: Ik ben de Zoon van God?” ~ Johannes 10:34-37

Dit is een van die schriftgedeelten die "moeilijk te begrijpen" is, maar toch zei Jezus dat het "niet kan worden gebroken" of verminderd, alleen maar omdat het misschien moeilijk te begrijpen is. Zelfs deze specifieke tekst die hij citeert, kan alleen goed worden begrepen door een zorgvuldige studie van de oudtestamentische geschriften. In feite worden alle moeilijk te begrijpen geschriften, inclusief die in het boek Openbaring, begrepen door een zorgvuldige studie van de rest van de Schrift in de Bijbel en onder leiding van de Heilige Geest. Niets ervan mag "gebroken" worden of als ongeïnspireerd worden beschouwd, simpelweg omdat we het misschien nog niet begrijpen.

“Want deze dingen zijn gedaan, opdat de Schrift zou worden vervuld, er zal geen been van hem worden gebroken. En weer zegt een andere schriftplaats: Zij zullen kijken naar hem die zij doorstoken hebben.” ~ Johannes 19:36-37

Er is gezegd dat er meer dan 300+ geschriften in het Oude Testament zijn die allemaal werden vervuld in Jezus Christus. Geen enkel ander boek van een andere religie heeft zelfs maar een paar profetieën waarvan ze echt kunnen beweren dat ze zijn vervuld. De vervulling, integriteit, continuïteit, consistentie en relevantie van elke profetie in de Schrift is wat de Bijbel als geen ander boek maakt. En zelfs buiten de profetieën is elke schriftplaats in de Bijbel belangrijk!

Jezus hechtte zoveel belang aan de Schrift, dat hij ervoor koos om te lijden en te sterven om de Schrift te vervullen in plaats van zijn eigen wil in te grijpen om te beïnvloeden wat er zou gebeuren.

  • 'Denkt u dat ik nu niet tot mijn Vader kan bidden en dat hij mij weldra meer dan twaalf legioenen engelen zal geven? Maar hoe zullen dan de Schriften worden vervuld, dat het zo moet zijn?” ~ Mattheüs 26:53-54
  • “Want zelfs Christus behaagde zichzelf niet; maar, zoals geschreven staat: de smaad van hen die u smaden, vielen op mij. Want al wat er vroeger geschreven is, is geschreven om te leren, opdat wij door geduld en vertroosting van de Schriften hoop zouden hebben.” ~ Romeinen 15:3-4

Na de opstanding deed Jezus veel moeite en detail in het onderwijzen van de discipelen en apostelen over zichzelf vanuit de Schriften.

“Toen zei hij tot hen: O dwazen en traag van hart om alles te geloven wat de profeten hebben gesproken: Had Christus niet deze dingen moeten lijden en zijn heerlijkheid binnengaan? En beginnend bij Mozes en al de profeten, legde hij hun in alle Schriften de dingen die hem aangingen uit.’ ~ Lukas 24:25-27

Als het niet in je hart is om te gehoorzamen, kun je de Schriften voortdurend bestuderen en nooit tot kennis van de waarheid komen. In plaats daarvan zul je trots zijn op je kennis en een andere doctrine en geloof creëren volgens je aardse begrip.

  • "Altijd lerend en nooit in staat tot kennis van de waarheid te komen." ~ 2 Timoteüs 3:7
  • “En u hebt zijn woord niet blijvend in u: voor wie hij heeft gezonden, gelooft u niet in hem. Onderzoek de Schriften; want daarin denkt u het eeuwige leven te hebben: en zij zijn het die van mij getuigen. En gij zult niet tot mij komen, opdat gij het leven zoudt hebben.” ~ Johannes 5:38-40

Het punt dat Jezus maakt, is dat de Schriften van hem getuigen, en als je ze met een nederig en berouwvol hart bestudeert, zullen ze je naar een echte en trouwe relatie met Jezus leiden. Maar deze mensen doorzochten de Schriften onoprecht, en bijgevolg konden ze Jezus niet in die Schriften zien.

"En Paulus, zoals zijn gewoonte was, ging tot hen in, en drie sabbatdagen redeneerde met hen uit de Schriften" ~ Handelingen 17:2

De apostel Paulus had een hoge waardering voor de Schriften als heilig en door God ingewijd, en leerde daarom dat ze als zodanig gerespecteerd moesten worden.

“Paulus, een dienaar van Jezus Christus, geroepen om apostel te zijn, afgezonderd tot het evangelie van God, (wat hij eerder door zijn profeten in de heilige Schriften had beloofd) met betrekking tot zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, die was gemaakt van de zaad van David naar het vlees; En verklaard de Zoon van God te zijn met kracht, naar de geest van heiligheid, door de opstanding uit de doden: door wie wij genade en apostelschap hebben ontvangen, voor gehoorzaamheid aan het geloof onder alle volken, voor zijn naam: onder wie zijn gij ook de geroepenen van Jezus Christus” ~ Romeinen 1:1-6

Het is door de Schriften dat de openbaring van Jezus Christus bekend wordt gemaakt.

“Aan hem nu die de macht heeft om u te bevestigen volgens mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, volgens de openbaring van het mysterie, dat geheim werd gehouden sinds het begin van de wereld, maar nu is geopenbaard, en door de Schriften van de profeten, volgens het gebod van de eeuwige God, bekend gemaakt aan alle naties voor de gehoorzaamheid van het geloof: Aan God alleen wijs, zij glorie door Jezus Christus voor altijd. Amen." Romeinen 16:25-27

Peter wilde dat we allemaal in de waarheid konden blijven nadat hij er niet meer was. Hij wilde niet dat we later zouden worden misleid, daarom benadrukte hij het belang van het bestuderen en naleven van de Schriften.

'Wetend dat ik binnenkort mijn tabernakel moet afleggen, zoals onze Heer Jezus Christus mij heeft laten zien. Bovendien zal ik ernaar streven dat u na mijn overlijden deze dingen altijd in gedachten kunt houden. Want wij zijn geen vernuftig verzonnen fabels gevolgd, toen wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten, maar waren ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen er zo'n stem tot hem kwam uit de voortreffelijke heerlijkheid, Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb. En deze stem die uit de hemel kwam, hoorden we toen we bij hem waren op de heilige berg. We hebben ook licht schijnt op de Bijbeleen zekerder woord van profetie; waarop gij er goed aan doet acht te slaan, als op een licht dat schijnt in een donkere plaats, tot de dag aanbreekt en de dagster in uw hart opgaat: Dit eerst wetende, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigen interpretatie heeft. Want de profetie kwam niet in de oude tijd door de wil van de mens: maar heilige mannen van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest. Maar er waren ook valse profeten onder het volk, net zoals er valse leraren onder u zullen zijn, die in het geheim verdoemelijke ketterijen zullen binnenbrengen, zelfs de Heer die ze kocht verloochenen en een snelle vernietiging over zichzelf brengen. En velen zullen hun verderfelijke wegen volgen; door wie de weg der waarheid kwaad zal worden gesproken. En door hebzucht zullen zij met geveinsde woorden koopwaar van u maken: wiens oordeel nu al lang niet meer ophoudt, en hun verdoemenis sluimert niet.” 2 Petrus 1:14 – 2:3

Mogen we allemaal nederig leren om op God te wachten en aandachtig te luisteren naar de volheid van Gods Woord en zijn Geest om ons te leiden! Elke schriftplaats in de Bijbel is cruciaal voor ons succes vandaag. Mogen wij allen dit geschreven verslag dat God voor ons heeft nagelaten, zeer respecteren. Er is geen ander geschreven verslag op aarde dat zo belangrijk is. En dit geschreven verslag zal er uiteindelijk zijn bij het laatste oordeel van de Almachtige God.

“En ik zag een grote witte troon, en hem die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten; en er werd geen plaats voor hen gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat is het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken was geschreven, naar hun werken.” ~ Openbaring 20:11-12

Niemand die probeert te veranderen wat de Schrift leert, zal op die dag onschuldig zijn. Laat ze alleen! Ze kunnen niet worden "gebroken".

“Want ik getuig tot een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand aan deze dingen zal toevoegen, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn geschreven: en indien iemand van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel wegnemen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek geschreven zijn.” ~ Openbaring 22:18-19

nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK