Hoe het Woord van God te bestuderen

Eerst en vooral: we moeten beseffen dat de waarheid door Jezus Christus aan hart en ziel moet worden geopenbaard. Het is niet omdat we enkel en alleen we hebben de Bijbel academisch bestudeerd en daarom geloven we nu dat we hem begrepen. God is geen boek! God "is" daarom toen hem door Mozes naar zijn naam werd gevraagd, hij zei: "Ik ben die ik ben." Hij wil voor dat alles gerespecteerd en aanbeden worden hij is, niet alleen als een verzameling woorden die we academisch bestuderen in een boek.

Bijbel open met vergrootglas erop.

De Bijbel is een boek dat door God is gegeven, daarom respecteren we het zeer en willen we meer weten over wat het betekent, omdat het ons helpt begrijpen wie God is. En de Bijbel laat ons zien wat God verwacht van degenen die hem willen gehoorzamen en dienen. Een academische studie kan zeker helpen, als het hart berouwvol en oprecht is. Anders zal het begrijpen van de Schrift ons trots maken, en door diezelfde trots zullen we onszelf bedriegen.

"En als iemand denkt dat hij iets weet, weet hij nog niets zoals hij zou moeten weten. Maar als iemand God liefheeft, dat is ook van hem bekend."

1 Korintiërs 8:2-3

Weten mensen dat Gods liefde in jou leeft? Als dat zo is, zullen ze Gods aanwezigheid in jou voelen, door het gezag van Gods liefde die hen bereikt en hen onderwijst.

'Onderzoek uzelf of u in het geloof zijt; bewijs jezelf. Weet u zelf niet hoe Jezus Christus in u is, tenzij u verworpen bent?”

2 Korintiërs 13:5

Vertrouw niet op uw eigen vermogen om te begrijpen, noch op het vermogen van iemand anders om te begrijpen. God herleeft het begrip van degenen die nederig tot God naderen, om met God te wandelen.

“Want aldus zegt de Hoge en Verhevene die de eeuwigheid bewoont, wiens naam Heilig is; Ik woon in de hoge en heilige plaats, ook met hem die van een verslagen en nederige geest is, om de geest van de nederigen nieuw leven in te blazen en om het hart van de verslagenen nieuw leven in te blazen.”

Jesaja 57:15

En daar is een oprecht verlangen voor nodig om God te gehoorzamen. Zelfs als het vereist dat we mogen lijden voor gehoorzaamheid. Want zo leerde Jezus zelfs de diepte van liefdevolle gehoorzaamheid; door wat hij heeft geleden.

'Hoewel hij een Zoon was, leerde hij toch gehoorzaamheid door de dingen die hij leed; En toen hij volmaakt werd, werd hij de auteur van eeuwige redding voor allen die hem gehoorzamen”

Hebreeën 5:8-9

Dus om de auteur van alle dingen te volgen en hem te begrijpen, moet je ook bereid zijn te lijden voor gehoorzaamheid. Anders wordt uw begrip aangetast door vleselijke of wereldse redeneringen van uw eigen denken of dat van iemand anders. Gehoorzaamheid is de beste manier om te laten zien dat je het Woord gelooft en om te voorkomen dat je wordt misleid.

“Maar weest daders van het woord, en niet alleen hoorders, en bedriegt uzelf. Want als iemand een hoorder van het woord is, en geen doener, is hij als een man die zijn natuurlijke gezicht in een glas ziet: want hij aanschouwt zichzelf en gaat zijn weg, en vergeet terstond wat voor soort mens hij was. Maar wie de volmaakte wet van vrijheid onderzoekt en daarin voortgaat, aangezien hij geen vergeetachtige toehoorder is, maar een uitvoerder van het werk, deze man zal gezegend worden in zijn daad.”

Jakobus 1:22-25

Om spirituele dingen te kunnen zien die verder gaan dan wat voor jouw situatie fundamenteel is, moet je van boven geboren zijn (verlost worden van al je zonden). Om geestelijke zaken te kunnen gaan zien en begrijpen, moet eerst de kracht om vergeving en verlossing van de zonde te ontvangen door Jezus' bloed aan je eigen hart en ziel worden geopenbaard.

"Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien."

Johannes 3:3

Als je dan de redding van je ziel hebt ervaren, zul je ogen hebben om dingen te zien die je eerder niet zag. Dit komt omdat alleen Jezus de waarheid kan openbaren. Want Jezus sprak:

'En zei: Voorwaar, Ik zeg u: Tenzij u zich bekeert en als kleine kinderen wordt, zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Een ieder die zich daarom zal vernederen als dit kleine kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen.”

Mattheüs 18:3-4

Dit is zowel de keuze van Jezus als van zijn Vader: dat iedereen eerst begint als een nederige pasgeboren baby in Christus Jezus. En zelfs als ze opgroeien in Christus, moeten ze een nederige, kinderachtige houding behouden.

"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Toch, Vader: want zo leek het goed in uw ogen. Alle dingen zijn mij door mijn Vader overgegeven: en niemand kent de Zoon dan de Vader; niemand kent de Vader, behalve de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem zal openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart: en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht, en mijn last is licht.”

Mattheüs 11:25-30

Maar begin niet met het bestuderen van de moeilijkere dingen in de Bijbel. Omdat de Schrift ons leert dat we allemaal beginnen als een pasgeboren baby in Jezus Christus. Een baby heeft eerst melk nodig. Iets dat hun pasgeboren babylichaam aankan, zonder het weer op te kotsen. Uw pasgeboren geest kan alleen de geestelijke melk van het Woord van God aan.

“Verlang als pasgeboren baby’s naar de oprechte melk van het woord, opdat jullie daardoor kunnen groeien”

1 Petrus 2:2

Dan, naarmate de tijd verstrijkt, als je het Woord van God in je leven toepast, zul je meer begrijpen. En je zult meer kunnen ontvangen. Zelfs door dingen die je vrijwillig lijdt voor gehoorzaamheid aan het Woord.

'Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring moge geven in de kennis van Hem: de ogen van uw verstand verlicht; opdat gij zult weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen is, en wat de buitengewone grootheid is van zijn macht voor ons die geloven, volgens de werking van zijn machtige kracht ”

Efeziërs 1:17-19

Dus als u volwassener bent in Christus Jezus, let dan op hoe u uw studie aanpakt. En orden uw studie volgens de aanwijzingen van God.

"Studie om u goedgekeurd voor God te tonen, een werkman die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt."

2 Timoteüs 2:15

Bestudeer de Bijbel niet alleen zodat een man of een groep mensen je kan goedkeuren. Studie om "goedgekeurd te worden aan God" eerst.

Zorg er dan voor dat u het Woord grondig bestudeert en geestelijke zaken met geestelijke vergelijkt. En dat je duidelijk de oorspronkelijke context begrijpt van de woorden die in de Bijbel staan.

"Alle Schrift is gegeven door inspiratie van God, en is nuttig voor leerstellingen, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid: opdat de man van God volmaakt moge zijn, grondig toegerust voor alle goede werken."

2 Timoteüs 3:16-17

Door het Woord na te leven en het hele Woord te vergelijken, wordt u "grondig toegerust" voor elk goed werk. Je zult niet oppervlakkig zijn in je begrip. Want als je jezelf toestaat lauw te worden tegenover God, kun je weer oppervlakkig worden als een pasgeboren baby.

'Over wie we veel dingen te zeggen hebben, en die moeilijk uit te spreken zijn, aangezien u dof bent om te horen. Want als u tijdelijk leraren zou moeten zijn, hebt u die ene nodig die u opnieuw leert, wat de eerste beginselen zijn van de orakels van God; en zijn zo geworden, die melk nodig hebben, en geen sterk vlees. Want een ieder die melk gebruikt, is onbekwaam in het woord der gerechtigheid: want hij is een baby. Maar sterk vlees behoort toe aan volwassen mensen, zelfs aan degenen die door hun gebruik hun zintuigen hebben geoefend om zowel goed als kwaad te onderscheiden.”

Hebreeën 5:11-14

Zet het woord om in je leven te gebruiken. Oefen jezelf erin! Je kunt niet zomaar een klasstudent van het Woord voor je leven worden. U moet op de een of andere manier naar de oogst voor zielen gaan, waarbij u het Woord gebruikt om ze te winnen. Dan zullen je spirituele zintuigen helder en onderscheidend worden. Als je 40 jaar in een klaslokaal hebt doorgebracht om de technieken en technische aspecten van zwemmen te leren, zou je nog steeds niet weten hoe je moet zwemmen totdat je in water komt dat dieper is dan je lengte.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van het Woord in je leven en het gebruiken van het Woord om zielen te winnen. Je moet jezelf trainen door te doen, niet alleen door te studeren! En dat houdt ook in dat je in een of ander geestelijk water stapt dat dieper is dan jij bent, zodat je op een grotere manier kunt begrijpen wie God is en wat hij kan doen!

“Opdat Christus door het geloof in uw hart mag wonen; opdat gij, geworteld en gegrond in liefde, in staat zult zijn om met alle heiligen te begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is; En de liefde van Christus te kennen, die kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden met alle volheid van God.’

Efeziërs 3:17-19

Bovendien, zelfs nadat je een tijdje gered bent: als je onvoorzichtig wordt, kun je uiteindelijk een beetje van de hardheid van ongeloof in je hart toelaten terwijl je midden in een moeilijke beproeving zit.

“Toen zei hij tot hen: O dwazen en traag van hart om alles te geloven wat de profeten hebben gesproken: Had Christus niet deze dingen moeten lijden en zijn heerlijkheid binnengaan? En beginnend bij Mozes en al de profeten, legde hij hun in alle Schriften de dingen die hem aangingen uit.’

Lukas 24:25-27

Houd je begrip van de Schriften onderworpen aan de wil van de Heilige Geest. Bid en vraag de Heilige Geest om je in alle waarheid te leiden. Jezus vertelde ons specifiek dat we de Heilige Geest nodig hebben om de Schrift te begrijpen.

“Maar wanneer hij, de Geest van de waarheid, is gekomen, zal hij u in alle waarheid leiden; want hij zal niet over zichzelf spreken; maar wat hij ook hoort, dat zal hij spreken; en hij zal u de komende dingen laten zien. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal van mij aannemen en het u tonen.”

Johannes 16:13-14

U kunt de diepere betekenis van de Schrift alleen kennen door het werk van de Heilige Geest in u, en u te leiden.

“Maar zoals geschreven staat: geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en geen mensenhart opgekomen, wat God heeft bereid voor hen die hem liefhebben. Maar God heeft ze ons geopenbaard door zijn Geest: want de Geest doorzoekt alle dingen, ja, de diepe dingen van God. Want welke mens kent de dingen van een mens, behalve de geest van de mens die in hem is? zo weet niemand de dingen van God dan de Geest van God. Nu hebben we niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God is; opdat wij de dingen zouden kennen die ons door God vrijelijk zijn gegeven. Welke dingen wij ook spreken, niet in de woorden die de wijsheid van de mens leert, maar die de Heilige Geest leert; geestelijke dingen met geestelijke vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan: want ze zijn dwaasheid voor hem; hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk worden onderscheiden.”

1 Korintiërs 2:9-14

Tot slot, manipuleer het Woord niet en verander het niet! Het is Gods Woord, niet het onze.

“We hebben ook een zekerder woord van profetie; waarop u er goed aan doet om acht te slaan, als op een licht dat schijnt in een donkere plaats, tot de dag aanbreekt en de dagster in uw hart opgaat: Dit als eerste wetende, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigen interpretatie heeft. Want de profetie kwam niet in de oude tijd door de wil van een mens: maar heilige mannen van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest.”

2 Petrus 1:19-21

Als er iets in de Schriften is dat u niet begrijpt? Laat het dan met rust! Wees gewoon eerlijk en laat mensen weten dat u niet zeker bent van het begrip van die tekst. Voel je niet onder druk gezet om een antwoord te geven dat de Heilige Geest je nog niet heeft geopenbaard.

“Zoals ook in al zijn brieven, waarin hij over deze dingen spreekt; waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die zij die ongeleerd en onstabiel zijn, net als de andere Schriften, tot hun eigen vernietiging worstelen. Gij daarom, geliefden, aangezien u deze dingen eerder weet, pas op dat u ook niet, weggevoerd door de dwaling van de goddelozen, uit uw eigen standvastigheid valt.”

2 Petrus 3:16-17

Bestudeer om de oorspronkelijke betekenis van de Schrift te begrijpen en laat de Heilige Geest u tonen hoe u ze kunt toepassen en onderwijzen in uw huidige situatie en dag. Voeg niets toe aan het beginsel dat de Schrift leert, en doe geen afbreuk aan de beginselen die de Schriften leren.

“Want ik getuig tot een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand aan deze dingen zal toevoegen, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn geschreven: en indien iemand van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel wegnemen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek geschreven zijn.”

Openbaring 22:18-19

Dus sta me toe samen te vatten wat er is gezegd door de volgende tekst opnieuw te herhalen:

"Studie om u goedgekeurd voor God te tonen, een werkman die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt."

2 Timoteüs 2:15
nl_NLNederlands
TrueBibleDoctrine.org

GRATIS
BEKIJK