අපව අමතන්න

සටහන: ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල හෝ අදහස් දත්ත ගබඩාවක ගබඩා කර නොමැත. ඒවා එවන්නේ වෙබ් අඩවියේ කර්තෘගේ පුද්ගලික විද්‍යුත් තැපැල් පෙට්ටියට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පමණි, එවිට ඔහුට ඔබේ ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැක.
si_LKසිංහල
TrueBibleDoctrine.org

නිදහස්
දැක්ම