Kuwa tayari

Kujitayarisha kwa sherehe kwa vijana wetu waliohitimu wiki hii kulinikumbusha jambo muhimu ambalo tunahitaji pia kuwa tayari. Kumbuka somo juu ya mbinguni? Mahali ninapenda kuzungumzia. Katika somo hilo hilo pia tulizungumza juu ya kuzimu, mahali ambapo sifurahi kuzungumzia kabisa, lakini kuzimu ni kweli. Kumbuka pia kwamba tulijadili roho zetu zimeumbwa kuishi milele? Mungu alitumia hii kunithibitisha kuzungumza juu ya mada ya mwisho ambayo Yesu alijadili kabla ya kupaa mbinguni.

Yesu alikuwa akiwafundisha watu wake juu ya mambo ambayo yatatokea baada ya kupaa mbinguni.

Mathew 24:42

“42 Kesheni basi; kwa maana hamjui ni saa gani atakayokuja Bwana wenu.

43 Lakini fahamu hili, kwamba ikiwa mwenye nyumba angejua mwizi atakuja saa ngapi, angaliangalia, na asingekubali nyumba yake ivunjwe.

44 Kwa hiyo nanyi pia muwe tayari, kwa maana saa msiyodhania Mwana wa Mtu atakuja. ”

Yesu alihubiri kwamba tunahitaji kukesha kuja kwa Bwana na kuwa tayari kwa ajili yake! Vijana, Yesu anataka tuwe tayari kila siku kwa kuja kwake. Ikiwa tunaishi maisha yetu kila siku tayari kwa Yesu kuja, tutaishi maisha tofauti. Tutafikiria zaidi juu ya kile tunachofanya au kuacha kabla hatujashawishiwa kusema uwongo huo. Tutamwambia shetani, “Hapana! Sitasema uongo huo kwa sababu nataka kuwa tayari! ” Katika mahubiri yake ya mwisho, Yesu alikuwa akiwapa changamoto watu pale kuwa tayari kwa kurudi kwake.

Nakumbuka wakati katika maisha yangu wakati nilihisi nitaishi milele. Tunapokuwa vijana, tunafikiria hivyo. Nakumbuka siku hizo wakati nilihisi nguvu kila siku. Nilihisi hakuna kinachoweza kunishinda. Nilikuwa na nguvu zote ulimwenguni, na niliweza kukaa usiku sana na sikuhisi uchovu siku iliyofuata. Ndipo siku moja babu yangu akafariki; alikuwa na umri wa miaka 80. Tulikuwa tunatembea mahali paitwapo makaburi, ambapo ndipo wanapozika watu waliokufa. Labda nilikuwa na umri wa miaka 10 au 11, na nilianza kusoma mawe ya kichwa wakati nilikuwa nikitembea kwenye kaburi. Kisha nikaona kitu ambacho sikuwa nimeona hapo awali. Niliona mawe ya kichwa yaliyoelezea watoto ambao wamekufa katika umri mdogo sana. Mmoja alikuwa na umri wa miaka miwili. Niliwaona wengine wa rika tofauti wakizikwa kwenye makaburi. Kisha nikaona moja inayoelezea mtu ambaye alikuwa na umri sawa na mimi! Nilianza kuelewa kuwa nilikuwa mchanga, nilikuwa na nguvu na nguvu, lakini labda nisiishi milele. Nilielewa tunahitaji kuwa tayari.

Yesu alifikiri hii ni muhimu sana kwamba katika ujumbe wake wa mwisho hapa duniani alizungumzia juu ya kuwa tayari. Mtume Paulo alifikiri ujumbe huu ulikuwa muhimu pia na alishiriki onyo hili alipohubiri kwenye Kilima cha Mars.

Matendo 17:22-31

“22 Paulo akasimama katikati ya kilima cha Mars, akasema, Enyi watu wa Athene, naona ya kuwa katika mambo yote ninyi ni washirikina mno.

23 Kwa kuwa nilipokuwa nikipita na kuona ibada yenu, nikapata madhabahu yenye maandishi haya, Kwa Mungu Asiyejulikana. Ninyi mnaomwabudu pasipo kujua, ndiye ninayewatangazia ninyi.

24 Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mbingu na dunia, hakai katika nyumba zilizojengwa kwa mikono;

25 wala haabudiwa kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu, kwa kuwa ndiye huwapa wote uzima, na pumzi, na vitu vyote;

26 Naye amewafanya kutoka katika damu moja mataifa yote ya wanadamu ili wakae juu ya uso wote wa dunia, naye ameamua nyakati zilizowekwa tayari, na mipaka ya makazi yao;

27 ili wamtafute Bwana, labda wamguse, na kumpata, ingawa hayuko mbali na kila mmoja wetu.

28 Kwa maana ndani yake tunaishi, na tunatembea, na tupo; Kama vile washairi wako wengine walivyosema, Kwa kuwa sisi tu uzao wake.

29 Basi, kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, hatupaswi kudhani kwamba Uungu ni kama dhahabu, au fedha, au jiwe, lililosokotwa kwa sanaa na hila za wanadamu.

30 Na nyakati za ujinga huu Mungu akazipuuza; lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu.

31 Kwa sababu ameweka siku, ambayo katika hiyo atauhukumu ulimwengu kwa haki na huyo mtu aliyemweka; amewapa watu wote uhakikisho kwa kumfufua kutoka kwa wafu. ”

Katika ujumbe wake, Paulo aliwaambia watu Yesu ndiye hakimu mkuu wa ulimwengu. Pia aliwaambia kwamba Mungu anatawala jua mwezi, nyota, na hata mavumbi. Aliwaambia zaidi kuwa nywele moja haitoi kichwani mwako bila baba wa mbinguni kujua juu yake na kwamba Mungu ndiye mtawala mkuu wa kila kitu. Alipokuwa akifunga ujumbe wake, aliwaambia watu kwamba kuna siku inakuja ambapo Mungu kwa njia ya wazi kabisa na adhimu atahukumu ulimwengu wote wa wanadamu. Paulo alikuwa akihubiri ujumbe ule ule ambao Yesu alihubiri mapema - tunahitaji kuwa tayari kwa siku Bwana atakapokuja.

Zaburi 96:13

"13 Mbele za Bwana; maana anakuja, kwa maana anakuja kuhukumu dunia; atauhukumu ulimwengu kwa haki, na watu kwa ukweli wake."

Mhubiri 12:14

“14 Kwa maana Mungu ataleta kila kazi katika hukumu, pamoja na kila jambo la siri, ikiwa ni zuri au baya. Kwa maana Mungu ataleta kila kazi katika hukumu. ”

Hapa mwandishi wa Mhubiri anazungumza juu ya hukumu na siku ambayo Mungu ataleta yote tunayofanya katika hukumu. Kwa hivyo, au uko tayari? Biblia inafundisha kwamba kila mtu, tajiri au maskini, aliye juu au wa chini, rais au raia, atakusanywa kuhukumiwa. Watahukumiwa kuhusu yote waliyoyafanya katika ulimwengu huu. Wale waliomkana waziwazi Mungu watakuwapo. Biblia inafundisha kuna siku inakuja tutakwenda kuhukumiwa. Tunahitaji kuishi kila siku kana kwamba siku hiyo inaweza kuwa leo.

Yesu aliwapa wanafunzi wazo la siku hii itakuwaje.

Mathew 16:27

"27 Kwa maana Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. ndipo atakapomlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. ”

Yesu alikuwa akiwaonya wanafunzi wake kuna siku inakuja kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake.

Yesu aliwaambia Mitume Wake kwamba atatokea angani kama alivyofanya wakati alipopaa na kutoweka. Hivi ndivyo Biblia inasema siku hiyo itakuwa. ”

Ufunuo 1: 7

“7 Tazama, anakuja na mawingu; na kila jicho litamwona, na hao pia waliomchoma; na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Hata hivyo, Amina. ”

Hapa mwandishi anazungumzia siku ya hukumu. Atatokea ghafla.

1 Wathesalonike 4:16

"16 Kwa kuwa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na kelele, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu; nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza:"

Miili iliyo hai itabadilishwa.

1 Wakorintho 15:51-52

“51 Tazama, ninawaonyesha siri; Hatutalala wote, lakini sote tutabadilishwa,

52 Kwa muda mfupi, katika kupepesa kwa jicho, wakati wa parapanda ya mwisho: kwa kuwa tarumbeta italia, na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilishwa. ”

Mathayo 25:31, 32, 32

"31 Wakati Mwana wa Mtu atakapokuja katika utukufu wake, na malaika wote watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha utukufu."

32 Na mbele zake mataifa yote yatakusanyika, naye atawatenganisha wao kwa wao, kama vile mchungaji atenganavyo kondoo wake na mbuzi.

33 Naye atawaweka kondoo upande wake wa kulia, lakini mbuzi kushoto. ”

Vijana, mnaweza kuona siku hii akilini mwenu? Ulimwengu, uliokufa na ulio hai utasimama mbele za Mungu katika hukumu. Changamoto yangu kwako ni, uko tayari? Kwa sababu haijalishi kama wewe ni tajiri au maskini, ikiwa wewe ni mwerevu au sio mwerevu sana ikiwa ni mzuri au sio mzuri sana, au ikiwa wewe ni mrembo au sio mrembo sana. Siku hiyo jinsi unavyoonekana haitajali. Kilicho muhimu ni kile umefanya wakati ulikuwa hapa.

Toa moyo wako kwa Mungu leo ili uweze kuwa tayari kukutana na Mungu katika hukumu ya mwisho na kumsikia Yesu akisema, "Ingia katika mtumishi wako mwema na mwaminifu."

swKiswahili
TrueBibleDoctrine.org

BILA MALIPO
TAZAMA