ยินดีต้อนรับ!

จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้เรียบง่าย: เพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ โดยใช้เฉพาะพระคัมภีร์ในบริบทดั้งเดิมเท่านั้น

ดัชนีด้านล่างแสดงบทความทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์

เกี่ยวกับการเริ่มต้นทางวิญญาณของเรา:

— การกลับใจ

ความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์

— สวดมนต์

— บัพติศมา

— ศีลมหาสนิท – พระกระยาหาร

บาป - มันคืออะไรและอะไรที่ไม่ใช่

— หนีสิ่งล่อใจ

— ความจำเป็นในการสวดมนต์ทุกวัน

— ความกตัญญู

— ลูกของพระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์

การให้อภัยที่แท้จริงกับการปฏิบัติทางศาสนา

— การให้อภัยซึ่งกันและกัน

— ลิ้น

— จับตาดูพระเยซู

หัวข้อที่ลึกกว่า:

การชำระให้บริสุทธิ์และการเติมเต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์

— การเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

บันทึกในพระคัมภีร์เป็นความจริงและสัตย์ซื่อ

— วิธีศึกษาพระคำของพระเจ้า

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แท้จริงแห่งลิ้น

การแต่งงานคือการเรียกในพระเจ้า

การแต่งงาน การหย่าร้าง และการแต่งงานใหม่ การศึกษาพระคัมภีร์

เกี่ยวกับกระทรวงที่แท้จริง:

— ปฏิบัติศาสนกิจต่อบุคคลโดยการอธิษฐานและการให้คำปรึกษา

— การให้คำปรึกษาและเป็นพยาน – ไม่สั่งสอน

ข้อกำหนดสำหรับรัฐมนตรีกิตติคุณ

เจ็ดสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวและจัดระเบียบพันธกิจของพระองค์

— สำคัญที่คุณเข้าใจพระคัมภีร์

เครื่องบูชาที่มอบให้สำหรับงานของพระเจ้า

การแบ่งความจริงอย่างถูกต้อง – ความแตกต่างของการบริหารและการปฏิบัติการ

วิธีดำเนินการประชุมรัฐมนตรี – ตามพระราชบัญญัติ บทที่ 15

เกี่ยวกับคริสตจักร:

คริสตจักร – การชุมนุมที่เรียกหาพระเจ้า

คริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์

คริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์

— คริสตจักรคือคนที่พระเจ้าเลือก

คริสตจักรคือบ้านฝ่ายวิญญาณสำหรับการสถิตของพระเจ้าในโลก

ประตูแห่งนรกไม่สามารถเอาชนะคริสตจักรได้

เกี่ยวกับคำทำนาย:

นิมิตของเอเสเคียลเกี่ยวกับคริสตจักร

มารเป็นเทวดาตกสวรรค์ที่ถูกขับออกจากสวรรค์หรือไม่?

— อาณาจักรของพระเจ้า

คำสอนเรื่องความปีติ จริงหรือ?

รัชกาลพันปีในวิวรณ์ บทที่ 20

การหลอกลวง Dispensationalism

แตรสุดท้ายเผยอาณาจักรของสัตว์เดรัจฉาน

เครื่องหมายแห่งสัตว์เดรัจฉาน 666

พระเยซูทรงเขียนชื่อพระเจ้าไว้ที่หน้าผากของคุณหรือไม่?

สำเร็จแล้ว – ความหน้าซื่อใจคดและความบาปถูกลบออก – ศาสนจักรที่แท้จริงถูกเปิดเผย

ศึกษาพระธรรมวิวรณ์

วิดีโอเกี่ยวกับวิวรณ์

การเอาชนะความบาปและการเสพติด (การอบรมผู้ปฏิบัติงานข่าวประเสริฐ):

— คำนำของผู้แต่งเพื่อการกู้คืนจากบาปและการเสพติด

— คำให้การส่วนตัวถึงการช่วยกู้จากบาปและการเสพติด

บทนำสู่การช่วยเหลือผู้คนให้ฟื้นจากบาปและการเสพติด

— การฟื้นตัวจากความบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 1 – ความซื่อสัตย์

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 2 – ศรัทธาและความหวัง

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 3 – การอุทิศตัวเพื่อความรัก

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 4 – ความกล้าหาญ

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 5 – ความซื่อสัตย์

— การฟื้นตัวจากความบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 6 – ความเต็มใจอย่างเต็มที่

— การฟื้นตัวจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 7 – ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการอธิษฐาน

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 8 – ความรับผิดชอบ

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 9 – การให้อภัยและการชดใช้

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 10 – ยอมรับความรับผิดชอบ

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 11 – ความรู้และการอุทิศ

— การกู้คืนจากบาปและการเสพติด – ขั้นตอนที่ 12 – การบริการและความกตัญญู

บทเรียนเสียง – ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสวาฮิลี

ให้บริการผ่านการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้คนในแอฟริกา.

 

thไทย