Questions, Topics and Answers With Miangeni Academy (Part 3)

“Obedience to God, parents, and teachers what does the Bible say?”

ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ เรารู้ว่าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้า ที่จริง คัมภีร์ไบเบิลยังบอกด้วยว่าเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่ามนุษย์ แต่เราก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องเชื่อฟังผู้ที่ห่วงใยเรา เราจะพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นในภายหลัง ลองมาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระเจ้าของเรา

เฉลยธรรมบัญญัติ 11:1

1 เพราะฉะนั้น ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน รักษาพระดำรัสและกฎเกณฑ์ของพระองค์ คำพิพากษา และพระบัญญัติของพระองค์ตลอดไป”

พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าเราต้องรักพระเจ้า จากนั้นเราต้องรักษาหรือเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เราพบคำสัญญาแห่งพรนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับเรา

เฉลยธรรมบัญญัติ 11:27-28

“27 เป็นพร ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้

28 และคำสาปแช่ง ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน แต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ให้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จัก”

ข้อที่เราเพิ่งอ่านกำลังสอนให้เรารักพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ ถ้าเรารักพระเจ้า มันจะง่ายที่จะเชื่อฟัง ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้ว่าการรักษาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าให้ดำรงอยู่ในชีวิตของเรานั้นสำคัญเพียงใด เพื่อที่เราจะสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปได้

พระเจ้ายังทรงเรียกให้เรารักและเชื่อฟังพ่อแม่ของเราด้วย คุณทราบหรือไม่ว่าการให้เกียรติบิดามารดาของเราเป็นบัญญัติที่ห้าของบัญญัติสิบประการ ในกรณีที่คุณอาจไม่รู้ บัญญัติสิบประการเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์คริสเตียน พระเจ้าสร้างกฎเกณฑ์เหล่านี้และเขียนไว้ในศิลาเพื่อให้โมเสสแบ่งปันกับชาวอิสราเอล การละเมิดคำสั่งใด ๆ เหล่านี้เป็นการละเมิดความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า ที่กล่าวมาช่วยให้เราเข้าใจว่าการเคารพ รัก และเชื่อฟังพ่อแม่มีความสำคัญต่อพระเจ้าเพียงใด

อพยพ 20:12

“12 จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า เพื่อวันเวลาของเจ้าจะยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า”

เมื่อคนหนุ่มสาวโตขึ้นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นอิสระ การต่อสู้ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มสาวกับพ่อแม่ของพวกเขา การต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อคนหนุ่มสาวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่แม้ในขณะที่เราเติบโตเป็นวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว พระเจ้ายังคงทรงเรียกให้เราเชื่อฟังและให้เกียรติพ่อแม่ของเรา โดยการให้เกียรติพ่อแม่ของเรา เราเรียนรู้ที่จะสรรเสริญและให้เกียรติพระเจ้า และเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้า เราก็ยังคงบริสุทธิ์

เอเฟซัส 6:1-3

“6 ลูกเอ๋ย จงเชื่อฟังบิดามารดาของคุณในพระเจ้า เพราะสิ่งนี้ถูกต้อง

2 จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า ซึ่งเป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญา

3 เพื่อท่านจะได้อยู่เย็นเป็นสุข และท่านจะอยู่บนแผ่นดินโลกยืนยาว"

ดังนั้น พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์ และพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟังพ่อแม่ของเรา และพระเจ้าก็ทรงเรียกให้เราเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจเหนือเรา “ผู้ที่มีอำนาจเหนือเรา” จะเป็นครูหรือสิทธิอำนาจในชีวิตของเราที่ดูแลเรา

ฮีบรู 13:17

“17 จงเชื่อฟังบรรดาผู้มีอำนาจเหนือท่านและยอมจำนน เพราะพวกเขาเฝ้าดูแลจิตวิญญาณของท่านอย่างคนที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อพวกเขาจะได้กระทำด้วยความยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าโศก เพราะนั่นไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน”

ที่นี่ผู้เขียนสอนเราว่าเมื่อเราเชื่อฟังผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของเรา พวกเขาจะพบกับความสุขที่ได้ร่วมงานกับเรา การเชื่อฟังอำนาจที่ดีและชอบธรรมเป็นลักษณะของความรอด เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนใจเรา พระองค์ทรงใส่บางสิ่งในตัวเราที่ผลักดันให้เราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และผู้ที่คอยดูแลจิตวิญญาณของเรา พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟังเช่นกัน พระองค์ทรงส่งพระประสงค์ต่อพระเจ้าและเสด็จไปที่กางเขนเพื่อบาปของเราเพื่อเราจะได้รอด

โรม 5:19

“19เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะไม่เชื่อฟังคนเดียวฉันใด คนเป็นอันมากเป็นคนชอบธรรมเพราะเชื่อฟังคนเดียวฉันนั้น”

อาดัมปลูกฝังการไม่เชื่อฟังในใจเรา แต่พระเยซูประทานความสามารถให้เราเชื่อฟังโดยการเสียสละของพระองค์

เมื่ออัครสาวกเปาโลประกาศพระวจนะของพระเจ้า ท่านยอมรับคนที่กลับใจใหม่โดยธรรมชาติที่เชื่อฟังและการยอมรับความจริงของพวกเขา เมื่อเราได้รับ ความรอดพระเจ้าให้ผลของพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา ผลหรือคุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เราเคารพและเชื่อฟังผู้ที่ดูแลจิตวิญญาณของเรา

โรม 16:19

“19 เพราะการเชื่อฟังของท่านก็ปรากฏแก่คนทั้งปวง เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีแทนท่าน แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านฉลาดในเรื่องความดีและเรื่องชั่วง่าย ๆ”

กาลาเทีย 5:22-23

“22 แต่ผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้น ความสุภาพ ความดี ความเชื่อ

23 ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน: ไม่มีกฎหมายต่อต้านคนเหล่านี้”

หัวใจที่มีความรัก ความยินดี ความสงบ ความสุภาพ ความดี และศรัทธาจะไม่มีปัญหาในการเชื่อฟังสิ่งที่ถูกต้อง “ต่อต้านสิ่งนี้ไม่มีกฎหมาย!” ซึ่งเป็นเสรีภาพที่แท้จริงในพระคริสต์! ชาวโรมันยังสอนให้เราอยู่ภายใต้พระเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงกำหนด

โรม 13:1

“13 ให้ทุกจิตวิญญาณอยู่ใต้อำนาจที่สูงกว่า เพราะไม่มีอำนาจใดนอกจากพระเจ้า คือฤทธานุภาพซึ่งถูกกำหนดโดยพระเจ้า”

การสรุปว่าพระคัมภีร์กำลังเรียกร้องให้เราเชื่อฟังพระเจ้าก่อน เชื่อฟังพ่อแม่ของเรา และผู้ที่มีอำนาจเหนือเราด้วย การเชื่อฟังเป็นส่วนสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อฟัง เราเคารพ และคุณลักษณะนี้จำเป็นต่อประจักษ์พยานของเรา พระเจ้าจะทรงผลักดันเราให้รักผู้ที่ห่วงใยจิตวิญญาณและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนที่รักเราจริงและปรารถนาจะทำร้ายเรา ดังนั้นอย่ากลัวที่จะเชื่อฟังผู้ที่เสียสละเพื่อนำชีวิตที่ดีที่สุดมาให้คุณ เพลิดเพลินกับผลของความรอดในชีวิตของคุณและอิสรภาพที่แท้จริงในพระคริสต์

ความคิดที่จัดทำโดย RHT

 

thไทย
TrueBibleDoctrine.org

ฟรี
ดู