การเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

Resurrection from the tomb

The record of the resurrection of Jesus Christ is the most important one. Because if there is no resurrection of Christ, the gospel is not the gospel, because there is no good news to be reported. And so many are talking about the resurrection. But how many of us are a personal witness of the … อ่านเพิ่มเติม

การแต่งงาน การหย่าร้าง และการแต่งงานใหม่ การศึกษาพระคัมภีร์

broken heart

I have often noticed that when many provide a Bible study on marriage and divorce that they actually spend most of their time quoting someone else’s commentary. They do not carefully seek the meaning of the scriptural words in their original context, and they never fully deal with 1 Corinthians 7th Chapter. We may highly … อ่านเพิ่มเติม

แบ่งความจริงอย่างถูกต้อง

เปิดพระคัมภีร์ด้วยแว่นขยาย

การเข้าใจความแตกต่างระหว่างหลักธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระกิตติคุณกับบริบทของข้อความต้นฉบับ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นความกลัวและความเข้าใจผิดทั่วไปในโบสถ์ เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ ความแตกต่างในการแนะแนวรัฐมนตรีในท้องที่ และหลักธรรมแท้จริงที่พระคัมภีร์สอน หลายคนไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้ และ … อ่านเพิ่มเติม

The Record in Bible Scripture is True and Faithful!

Bible open

“Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.” ~ Revelation 1:2 Today a lot of people are being cynical of the reliability of the record of the scriptures. Some know exactly the evil they are perpetrating, while others are just being … อ่านเพิ่มเติม

การชำระให้บริสุทธิ์และการเติมเต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Pentecost

Webster defines the word ‘sanctify’ as: 1. To make sacred or holy; to set apart to a sacred office or to religious use or observance; to consecrate by appropriate rites. 2. To make free from sin; to cleanse from moral corruption and pollution; to purify. In the New Testament sanctification is part of the great … อ่านเพิ่มเติม

thไทย